Hotărârea nr. 78/2010

HOTĂRÂRE,privind aprobarea regulamentului Serviciului public de ,alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

 

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea regulamentului Serviciului public de

alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Suceava

 

 

          Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava înregistrată cu nr. 11774/25.03.2010 raportul Direcţiei Generale Tehnică şi de Investiţii înregistrat cu nr.11775/25.03.2010 şi Raportul comisiei servicii publice;

     Având în vedere prevederile art. 23 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, şi ale art. 10 alin. (1) lit. (c) din Legea serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare nr. 241/2006;

          În baza prevederilor Ordinului nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare;

          În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. (d),  alin. 6, lit. (a), pct. 14, art. 45, alin. 1 şi art. 49 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Suceava, conţinut în anexa ce face parte integrantă din proiectul de hotărâre;

Art. 2. Se revocă H.C.L. nr. 303 din 12 noiembrie 2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Suceava;.

Art. 3. Primarul Municipiului Suceava prin aparatul de specialitate şi SC ACET SA Suceava  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                 CONTRASEMNEAZA

VIOREL SEREDENCIUC                                                    SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                     JR. CIUTAC IOAN

 

 

Nr. 78 Din 29 aprilie 2010