Hotărârea nr. 75/2010

HOTĂRÂRE,privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Şcoala Creştină Filadelfia Suceava a unei parcele de teren în suprafaţă de 3000 mp în vederea amenajarii unei baze sportive

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

 

 

 

 

 

                   HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Şcoala Creştină Filadelfia Suceava a  unei parcele de teren în suprafaţă de  3000 mp în vederea amenajarii unei baze sportive

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava inregistrată la nr. 14880 din 26.04.2010 si raportul Serviciului Patrimoniu inregistrat la nr. 14881 din 26.04.2010 precum si raportul comisiei  economico-financiară, juridică, disciplinară

            In temeiul prevederilor art.36 al.2, lit.c şi art.45, al.3, art.49 şi art 124 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existentei construcţiei, către Şcoala Creştină Filadelfia Suceava, cu sediul în Suceava, strada Narciselor nr.5E, a  unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în suprafaţă de 3000 mp (parcela cadastrală nr. 1190/3002, înscrisă în cartea funciară nr. 2244) în vederea amenajării unei baze sportive.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la indeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                      CONTRASEMNEAZA

VIOREL SEREDENCIUC                                                          SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                           JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

Nr. 75 din 29 aprilie 2010