Hotărârea nr. 74/2010

HOTĂRARE,privind stabilirea preţului pentru concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren în municipiul Suceava str. Calea Unirii fn

 

 

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

 

HOTĂRARE

privind stabilirea preţului pentru concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren în municipiul Suceava  str. Calea Unirii fn

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 14878 din 26.04.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 14879 din 26.04.2010, cât şi raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară;

            În baza prevederilor art. 13 şi art. 15 ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată şi completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,

În conformitate cu prevederile HCL nr. 267/30.09.2004 privind stabilirea modului de calcul al nivelului minim al redeventei datorate pentru concesionarea terenurilor proprietate a municipiului Suceava;

            În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al.(5) lit.a, art. 45 al. (3), art. 47, art. 49 şi art. 123 al. (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicată , cu modificarile si completarile ulterioare ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. – (1) Se aprobă studiul de oportunitate în vederea concesionării unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situate în municipiul Suceava str. Calea Unirii fn.

(2) Se aprobă raportul de evaluare a terenului proprietate a municipiului Suceava situat in municipiul Suceava str. Calea Unirii fn în suprafaţă 12 mp pentru amplasarea unui chioşc cu destinaţia service telefonie mobilă.

(3) Se aprobă preţul de pornire la licitaţie în vederea concesionării suprafeţei de teren situate în municipiul Suceava la nivelul sumei de 1068 euro respectiv 4412 lei, cu recuperarea preţului concesiunii la data semnării contractului de concesiune.

(4) Perioada de concesionare a terenului va fi de 5 ani, cu posibilitate de prelungire

       Art.2. Rapoartul de evaluare şi caietul de sarcini constituie anexe la prezenta hotărare.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                     CONTRASEMNEAZA

VIOREL SEREDENCIUC                                       SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                           JR. CIUTAC IOAN

 

Nr. 74 Din 29 aprilie 2010