Hotărârea nr. 73/2010

HOTARARE,privind aprobarea închirierii unor parcele de teren situate în Suceava, în vederea amplasării de mijloace publicitare

 

 

 

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

 

 

HOTARARE

privind aprobarea închirierii unor parcele de teren situate în Suceava, în vederea amplasării de mijloace publicitare

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, inregistrata sub nr. 14875 din 26.04.2010, raportul serviciului Patrimoniu inregistrat la nr. 14876 din 26.04.2010, cât si raportul comisiei economico – financiare, juridica, disciplinara şi al comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism;

            În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al.(5) lit.a, art. 45 al. (3), art. 47, art. 49 şi art. 123 al. (2) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicată , cu modificarile si completarile ulterioare ;

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a unor parcele de teren, situate în Suceava, în scopul amplasării de mijloace publicitare.

Art.2. Parcelele de teren, menţionate în anexă, se închiriază pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire.

Art.3. Se aprobă preţul de pornire la licitaţie în vederea închirierii  parcelelor de teren menţionate în anexă la nivelul sumei de 350 lei/lună/amplasament.

Art.4. Se aprobă caietul de sarcini ce constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă contractul de inchiriere ce constituie anexă la prezenta hotărâre.

            Art.6. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA                                            CONTRASEMNEAZA

     VIOREL SEREDENCIUC                                             SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                              JR. CIUTAC IOAN

 

 

Nr. 73 Din 29 aprilie 2010