Hotărârea nr. 72/2010

HOTARARE,privind vanzarea unui spaţiu, proprietate privată a municipiului Suceava, situat în Suceava str. Ştefan cel Mare nr. 78

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

 

 

 

HOTARARE

privind vanzarea unui spaţiu, proprietate privată a municipiului Suceava, situat în  Suceava str. Ştefan cel Mare nr. 78

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava inregistrata la nr. 14887 din 26.04.2010, raportul Direcţiei Patrimoniu şi Protecţia Mediului , inregistrat la nr. 14888 din 26.04.2010 cît şi raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

            In temeiul prevederilor art. 36 al. 2, lit c, al. 5 lit. b, art. 45 al. (3), art. 47, art. 49 şi art. 123 al. (2) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 

HOTARASTE:

 

 

Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a spaţiului proprietate a municipiului Suceava (domeniul privat), în suprafaţă de 91,58 mp, situat în Suceava str. Ştefan cel Mare nr. 78

            Art.2.  Preţul de pornire la licitaţie este stabilit printr-un raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat la nivelul sumei de 174.396 lei cu recuperarea acestuia la data semnării contractului de vânzare cumpărare. Contravaloarea raportului de evaluare va fi achitată din bugetul local al municipiului Suceava, urmand a fi recuperată de la caştigătorul licitaţiei.

           Art.3. (1).  Se aprobă caietul de sarcini în forma prezentată în anexă.

                     (2). Se aprobă garanţia de participare la licitaţie la nivelul sumei de 500 lei.

                     (3). Se aprobă taxa de participare la licitaţie  ca fiind 10% din preţul de pornire la licitaţie.

                     (4). Se aprobă contravaloarea documentaţiei de licitaţie la nivelul sumei de 100 lei.

            Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate şi Comisia în vederea vanzării spaţiilor proprietate privată a municipiului Suceava aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava constituită prin Dispoziţia Primar.

 

                     

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                       CONTRASEMNEAZA

VIOREL SEREDENCIUC                                                           SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                       JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

Nr. 72 din 29 aprilie 2010