Hotărârea nr. 70/2010

HOTĂRÂRE,privind aprobarea condiţiilor şi a preţului de vînzare a spaţiilor medicale din Policlinica Judeţeană str. Ştefan cel Mare nr.78

                  

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea condiţiilor şi a preţului de vînzare a spaţiilor medicale din Policlinica Judeţeană  str. Ştefan cel Mare nr.78

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava inregistrata la nr.14498/22.04.2010,raportul Serviciului Patrimoniu inregistrat la nr 14499/22.04.2010 precum şi raportul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

            În baza prevederilor art. 5 alin. (2) şi art. 10 alin. (1) din OUG nr. 68/28.05.2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical;

În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (2), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicată a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTARASTE:

 

            Art. 1. Se aprobă raportul de evaluare pentru spaţiile proprietate privată a unităţii administrativ teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical situat  în  Policlinica Judeţeană str. Ştefan cel Mare nr.78.

            Art. 2.  Se aprobă condiţiile şi preţul de vânzare din procesul verbal de negociere încheiat între comisia pentru vânzarea spaţiilor medicale şi titularii acestora conform anexei la prezenta hotărâre.

Preţurile de vânzare a spaţiilor medicale în cazul achitării integrale cât şi în cazul plăţii în rate, respectiv a avansului de 15%, sunt în euro şi se calculează în lei la cursul din data încheierii contractelor de vânzare – cumpărare.

Ratele lunare sunt în euro, şi se achită în lei la cursul euro valabil la data efectuării plăţii.

Art. 3. Cheltuielile ocazionate de procedura de vânzare în ceea ce priveşte efectuarea măsurătorilor cadastrale şi întabularea dreptului de proprietate privată a unităţii administrativ teritoriale precum şi înscrierea ipotecii sunt suportate de către cumpărător.

Art. 4. Rapoartul de evaluare şi procesul verbal de negociere constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                              CONTRASEMNEAZA

VIOREL SEREDENCIUC                                                                                SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                                   JR. CIUTAC IOAN

 

Nr. 70 Din 29 aprilie 2010