Hotărârea nr. 7/2010

HOTĂRARE privind închirierea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii şi modernizării chioşcului existent

 

 

                      R O M AN I A                                                                

              JUDETUL SUCEAVA                                                              

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          

                   S U C E A V A

 

 

HOTĂRARE

 

privind închirierea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată  a municipiului Suceava în vederea extinderii şi modernizării chioşcului existent

 

 

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 3347 din 25.01.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 3348 din 25.01.2010, raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară şi  al comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism;

În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art. 1.  Se aprobă închirierea fără licitaţie publică, a unei parcele de teren (solicitant SC Ulinas Com SRL) în suprafaţă de 5,60 mp (p.c. 44.22/239) situată în Suceava str. Calea Burdujeni bloc 40A, în scopul extinderii şi modernizării chioşcului existent.

Art. 2. Parcela de teren menţionată mai sus se închiriază pe perioada de valabilitate a contractului de închiriere.

            Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

             MOCANU VASILE                                                   SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                   jr. IOAN CIUTAC

 

       Nr.7 din 28 ianuarie 2010