Hotărârea nr. 69/2010

HOTĂRÂRE,privind aprobarea continutului contractului de asociere între Municipiul Suceava şi Ordinul Arhitecţilor din România

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continutului contractului de asociere între Municipiul Suceava şi Ordinul Arhitecţilor din România

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 14507/22.04.2010, raportul Direcţiei Patrimoniu şi Protecţia Mediului înregistrat la nr.14508/22.04.2010 precum şi raportul comisiei economico financiară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

            În baza prevederilor H.C.L. nr. 389/2005 privind asocierea între Municipiului Suceava şi Ordinul Arhitecţilor din România – Filiala Nord – Est ;

În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicată a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aprobă conţinutul contractului de asociere încheiat pe o perioadă de 49 de ani între Municipiul Suceava şi Ordinul Arhitecţilor din România, în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                        CONTRASEMNEAZA

VIOREL SEREDENCIUC                                                         SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                            JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

 

 

 

Nr. 69 Din 29 aprilie 2010