Hotărârea nr. 68/2010

HOTĂRARE,privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea amenajării unor accese şi alei de acces la spaţii existente

 

 

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

 

 

HOTĂRARE

privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea amenajării unor accese şi alei de acces la spaţii existente

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 14509 din 22.04.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 14510 din 22.04.2010, cât şi raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară;

            În baza prevederilor art.17 cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată şi completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,

            În conformitate cu prevederile HCL nr. 267/30.09.2004 privind stabilirea modului de calcul al nivelului minim al redeventei datorate pentru concesionarea terenurilor proprietate a municipiului Suceava;

            În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (1), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicată a administraţiei publice locale, republica , cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă rapoartele de evaluare a terenurilor proprietate a municipiului Suceava situate in Suceava :

(1) Strada Aleea Lalelelor nr. 4, bl. G92, sc. A, ap. 4 în suprafaţă de 5,75 mp, în scopul amenajării unui acces  din exterior şi a unei alei de acces la cabinetul stomatologic existent;

(2) Strada Calea Burdujeni nr. 9, sc. A, în suprafaţă de 4,85 mp în scopul amenajării unui acces la apartamentul nr. 3;

Art.2. Se aprobă caietele de sarcini în vederea concesionării parcelelor de teren precizate la art. 1.

            Art.3. Se aprobă preţurile concesiunii suprafeţelor de teren menţionate mai sus la nivelul sumei de:

(1) 661 euro respectiv 2731 lei pentru parcela de teren în suprafaţă  de 5,75 mp situată în Suceava str.  Aleea Lalelelor nr. 4, bl. G92, sc. A, ap. 4, cu recuperarea preţului concesiunii la data semnării contractului de concesiune.

            (2) 412 euro respectiv 1703 lei pentru parcela de teren în suprafaţă de 4,85 mp situată în Suceava str. Calea Burdujeni nr. 9, bl. 83, sc. A, cu recuperarea preţului concesiunii la data semnării contractului de concesiune.

Art. 4. Rapoartele de evaluare şi caietele de sarcini constituie anexe la prezenta hotărare.

Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                  CONTRASEMNEAZA

VIOREL SEREDENCIUC                                   SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                      JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 68 Din 29 aprilie 2010