Hotărârea nr. 67/2010

HOTĂRARE,privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii cabinetului de cosmetică şi coafură

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

 

 

 

HOTĂRARE

privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată  a municipiului Suceava în vederea extinderii cabinetului de cosmetică şi coafură

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 14500 din 22.04.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 14497 din 22.04.2010, raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară şi  al comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism;

            În baza prevederilor art. 13 şi art. 15 ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată şi completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,

În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicată a administraţiei publice locale  , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă ….

000 concesionarea fără licitaţie publică, a unei  parcele de teren (solicitant Bontaş Geanina) în suprafaţă de 10 mp (p.c. 35177) situată în Suceava str. Luceafărului nr. 8, bl. E50, sc. A, pentru extinderea cabinetului de cosmetică şi coafură.

Art. 2.  Parcela de teren menţionată mai sus se concesionează pe o perioada de 49 de ani.

Art. 3 Se aproba caietul de sarcini in vederea concesionarii parcelei de teren situate in Suceava , str. Luceafarului nr.8, bl.E50, sc.A.

Art. 4 Se aproba pretul concesiunii suprafetei de teren de la art.1 la nivelul sumei de 1150 euro respectiv 4750 lei pentru parcela de teren in suprafata de 10 mp situata in Suceava str. Luceafarului nr.8, bl.E50, sc.A cu recuperarea pretului concesiunii la data semnarii contractului de concesiune.

Art. 5 Raportul de evaluare si caietul de sarcini constituie anexa la prezenta hotarare.

            Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                       CONTRASEMNEAZA

VIOREL SEREDENCIUC                                                                        SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                           JR. CIUTAC IOAN

 

 

Nr. 67 din 29 aprilie 2010