Hotărârea nr. 66/2010

HOTĂRARE,privind stabilirea preţului pentru concesionarea prin licitaţie publică a unor parcele de teren în municipiul Suceava Zona Cartodrom şi strada Ion Neculce fn

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

 

 

HOTĂRARE

privind stabilirea preţului pentru concesionarea prin licitaţie publică a unor parcele de teren în municipiul Suceava  Zona Cartodrom şi strada Ion Neculce fn

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 14513 din 22.04.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 14514 din 22.04.2010, cât şi raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară;

            În baza prevederilor art. 13 şi art. 15 ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată şi completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,

În conformitate cu prevederile HCL nr. 267/30.09.2004 privind stabilirea modului de calcul al nivelului minim al redeventei datorate pentru concesionarea terenurilor proprietate a municipiului Suceava;

            În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al.(5) lit.a, art. 45 al. (2), art. 47, art. 49 şi art. 123 al. (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicată , cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. – (1) Se aprobă studiul de oportunitate în vederea concesionării unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situate în municipiul Suceava Zona Cartodrom respectiv str. Ion Neculce fn.

(2) Se aprobă rapoartele de evaluare a terenurilor proprietate a municipiului Suceava situate in municipiul Suceava Zona Cartodrom respectiv str. Ion Neculce fn, în suprafaţă 24 mp  fiecare pentru construirea a două garaje.

(3) Se aprobă preţul de pornire la licitaţie în vederea concesionării suprafeţelor de teren situate în municipiul Suceava la nivelul sumei de:

- 1632 euro respectiv 6675 lei pentru parcela de teren în suprafaţă de 24 mp  situată în Suceava zona Cartodrom, cu recuperarea preţului concesiunii la data semnării contractului de concesiune.

- 2040 euro respectiv 8343 lei pentru parcela de teren în suprafaţă de 24 mp  situată în Suceava str. Ion Neculce fn, cu recuperarea preţului concesiunii la data semnării contractului de concesiune.

(4) Perioada de concesionare a terenului va fi de 20 ani, cu posibilitate de prelungire

       Art.2. Rapoartele de evaluare şi caietele de sarcini constituie anexe la prezenta hotărare.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                              CONTRASEMNEAZA

VIOREL SEREDENCIUC                                                                 SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                  JR.CIUTAC IOAN

 

 

 

 

Nr. 66 Din 29 aprilie 2010