Hotărârea nr. 64/2010

HOTĂRÂRE,privind vânzarea unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, având destinaţia de curţi-construcţii şi grădini către proprietarii construcţiilor – case de locuit

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

 

 

HOTĂRÂRE

privind vânzarea unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, având destinaţia de curţi-construcţii şi grădini către proprietarii construcţiilor – case de locuit

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 14496 din 22.04.2010, raportul Serviciului Patrimoniu inregistrat la nr. 14497 din 22.04.2010 cît şi raportul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

            În baza HCL nr. 35/2004, modificată prin HCL nr. 100/2004 privind aprobarea vânzării terenurilor având destinaţia de curţi şi grădini aferente construcţiilor- case de locuit precum şi a terenurilor proprietate a municipiului Suceava (domeniu privat) către proprietarii construcţiilor amplasate pe aceste parcele de teren ;

            In temeiul prevederilor art.36, al.2, lit.c, ale art. 45, al.3, art.47, art. 49 şi 123  din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTARASTE:

 

Art.1. (1) Se aprobă vânzarea către proprietarii construcţiilor - case de locuit, a parcelelor de teren proprietate privată a municipiului Suceava, având destinaţia de curţi construcţii şi grădini, conform datelor de identificare menţionate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

         (2) Se aprobă preţul de vânzare a acestor parcele de teren, conform datelor înscrise în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

            Art. 2.  Rapoartele de evaluare constituie anexe la prezenta hotărâre.

            Art.3. Se mandatează  Primarul Municipiului Suceava prin Serviciul Juridic, contencios administrativ, sa semneze contractele de vânzare – cumpărare în formă autentică.

           Art.4. Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                              CONTRASEMNEAZA

VIOREL SEREDENCIUC                                                                SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                   JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

 

Nr. 64 Din 29 aprilie 2010