Hotărârea nr. 63/2010

HOTĂRARE,privind închirierea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii şi modernizării chioşcului existent

 

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

 

 

                                    

                                                               HOTĂRARE

 

privind închirierea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată  a municipiului Suceava în vederea extinderii şi modernizării chioşcului existent

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 14519 din 22.04.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 14520 din 22.04.2010, raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară şi  al comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism;

În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicată a administraţiei publice locale , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

                                         HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art. 1.  Se aprobă închirierea fără licitaţie publică, a unei parcele de teren (solicitant SC Asconf SRL) în suprafaţă de 9,75 mp (p.c. 71.29/310) situată în Suceava str. Ştefan cel Mare fn, în scopul extinderii şi modernizării chioşcului existent.

Art. 2. Parcela de teren menţionată mai sus se închiriază pe perioada de valabilitate a contractului de închiriere.

            Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

 

         

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                       CONTRASEMNEAZA

VIOREL SEREDENCIUC                                                        SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                     JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

Nr. 63 Din 29 aprilie 2010