Hotărârea nr. 62/2010

HOTARARE,privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în Suceava, B-dul Ana Ipătescu, în vederea amplasării unei structuri gonflabile în Piaţa 22 Decembrie

 

 

 

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

 

 

HOTARARE

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în Suceava, B-dul Ana Ipătescu, în vederea amplasării unei structuri gonflabile în Piaţa 22 Decembrie

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, inregistrata sub nr. 14515 din 22.04.2010, raportul serviciului Patrimoniu inregistrat la nr. 14516 din 22.04.2010, cât si raportul comisiei economico – financiare, juridica, disciplinara şi al comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism;

            În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al.(5) lit.a, art. 45 al. (3), art. 47, art. 49 şi art. 123 al. (2) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicată , cu modificarile si complaterile ulterioare ;

 

 

HOTARASTE:

 

 

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică ( solicitant Marian Robert) a unei parcele de teren în suprafaţă de 30  mp, situate în Suceava, b-dul Ana Ipătescu, în Piaţa 22 Decembrie – p.c. 71.276/310, în vederea amplasării unei structuri gonflabile.

Art.2. Parcela de teren menţionată mai sus se închiriază de la data semnării contractului de închiriere până la data începerii lucrărilor de modernizării a Pieţii 22 Decembrie dar nu mai târziu de 30.10.2010.

Art.3. Se aprobă preţul de pornire la licitaţie în vederea închirierii  parcelei de teren menţionate mai sus la nivelul sumei de 9,7 lei/mp/lună.

Art.4. Se aprobă caietul de sarcini ce constituie anexă la prezenta hotărâre.

            Art. 5. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

  

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                  CONTRASEMNEAZA

VIOREL SEREDENCIUC                                                                  SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                     JR. CIUTAC IOAN

 

 

Nr. 62 din 29 aprilie 2010