Hotărârea nr. 61/2010

HOTĂRÂRE,privind schimbarea destinatiei unui garaj auto in spatiu depozitare marfuri industriale, construit pe teren proprietate privata a municipiului Suceava – solicitant MARICIUC MIHAI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

 


 HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism

PLAN URBANISTIC ZONAL si Regulament local de urbanism aferent  pentru dezvoltarea unui cartier de locuinte pentru tineri – Legea 15/2003,

zona Tatarasi, municipiului Suceava

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

 

Având în vederea Expunerea de motive a Primarului si Viceprimarului municipiului Suceava înregistrată cu nr 37595 din 09.12.2009, raportul Serviciului de urbanism si amenajarea teritoriului nr.37596 din 09.12.2009 si raportul comisiei urbanism, protectia mediului si amenajarea teritoriului ;

În conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea  teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicată, art.2 alin.(2), Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicata, ale Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism,

Cu respectarea reglementărilor conţinute în Planul Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul local de urbanism aferent,

            În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2), lit c), alin.(5) lit. c) , art. 45 alin.(2), lit e), art. 47 si art. 49 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

ART.1  a) Se aproba Planul Urbanistic Zonal si Regulamentul local de urbanism aferent pentru dezvoltarea unui cartier de locuinte pentru tineri – Legea 15/2003, pe o suprafata  de 81.500 mp teren proprietatea municipiului Suceava, identic cu pc nr. 32320, situat in zona Tatarasi, prezentat in documentatia de urbanism anexata la prezentul proiect de hotarare.

            Planul Urbanistic Zonal cuprinde urmatoarele zone functionale si indicatori urbanistici :

-       UTR1 ( unitate teritoriala de referinta )ZONA REZIDENTIALA

Parcelare pentru locuinte ( 142 parcele ) cu suprafata totala de 43281,1 mp.

         POT maxim = 25%; CUT maxim = 0,5; functiuni permise – locuinte unifamiliale in regim individual sau cuplat, regim de inaltime maxima recomandat – P+M, regim de inaltime maxim admis – P+1E, inaltime la streasina, cornisa – maxim 6 m de la C.T.A., inaltime la coama – maxim 9 m de la C.T.A., unghiul maxim al acoperisului – 45%, tip acoperis – acoperis cu planuri inclinate sau acoperis tip terasa, nr. locuri de parcare obligatorii – 1loc / lot, tip imprejmuire perimetrala – gard transparent cu o eventuala parte opaca de maxim 45 cm inaltime, plantari amenajate obligatoriu – min. 30% din suprafata lotului, aliniere la strada – 9,0 m fata de axul drumului de acces, retrageri fata de limitele proprietatii – conform Codului Civil

- UTR 2 – Zona rezidentiala – zona de dezvoltare

Zona prevazuta pentru continuarea parcelarii pentru locuinte, cu suprafata de 1244,9 mp

- UTR 3 – Zona spatii verzi amenajate

  Zona dedicata spatiilor verzi amenajate sub forma de parc, cu suprafata de 13680,7 mp

  In interiorul zonei sunt permise numai constructii compatibile cu caracterul zonei

( locuri de joaca, alei pietonale, scuaruri, dotari agrement si loisir – terasa, cafenea, restaurant, chiosc ), cu o suprafata construita de max. 10% din suprafata aferenta zonei.

  POT maxim = 10%, CUT maxim = 0,1

- UTR 4 – Zona drumuri carosabile, pietonale, parcari

  Zona aferenta amenajarilor rutiere, aleilor pietonale si spatiilor pentru parcare, cu suprafata de 23.293,3 mp.

  b) Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal  va fi de 10 ani de la data aprobarii.

 

ART. 2 Primarul municipiului Suceava, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                         CONTRASEMNEAZA

VIOREL SEREDENCIUC                                                           SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                        JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

 

Nr. 60 Din 29 aprilie 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

NR                            /

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea documentaţiei de urbanism

PLAN URBANISTIC ZONAL cu Regulament local de urbanism aferent  pentru dezvoltarea unui cartier de locuinte pentru tineri – Legea 15/2003,

zona Tatarasi, municipiului Suceava

 

 

 Planul Urbanistic Zonal si Regulamentul local aferent supus aprobarii Consiliului local reprezinta instrumentul de planificare urbana, de reglementare specifica, prin care se coordoneaza dezvoltarea urbanistica a zonei studiate in suprafata de 81.500 mp teren situat in zona Tatarasi, municipiul Suceava.

         Atribuirea terenului se face in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei proprietate personala, la cererea tinerilor cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 ani.

Documentaţia prezentata cuprinde reglementari noi cu privire la: organizarea retelei stradale, modul de utilizarea a terenurilor, organizarea arhitectural – urbanistica referitoare la : regimul de construire, functiunea zonei, inaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului ( CUT ), procentul de ocupare al terenului ( POT ), retragerea cladirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei,

Reglementările conţinute în documentaţia de urbanism aprobata vor sta la baza întocmirii documentaţiei tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de construire.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicata,  , ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea  teritoriului si urbanismul, ale HGR nr. 525/1996 republicată privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism şi ale Planului Urbanistic General al Municipiului Suceava,

În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2), lit c), alin.(5) lit. c) , art.45 alin.(2), lit e), art. 47 si art. 49 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, se supune aprobării Consiliului Local al municipiului Suceava proiectul de hotarare in forma redactata si prezentata alaturat.

 

 

 

PRIMAR

Ion Lungu

 

 

 

VICEPRIMAR

Viorel Seredenciuc

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA                                      

Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului

Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului

Nr…………………………………                                                                           

                                                                                                                        A P R O B

                                                                                                                        PRIMAR,

                                                                                                            Ion Lungu

 

 

VICEPRIMAR

Viorel Seredenciuc

 

 

 

RAPORT

 AL SERVICIULUI URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

 

             Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei municipiului Suceava considera oportun si legal proiectul de hotarare privind aprobarea  documentatiei de urbanism – Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul local de urbanism aferent acestuia pentru dezvoltarea unui cartier de locuinte pentru tineri – Legea 15/2003, zona Tatarasi, municipiul Suceava  .

Legalitatea proiectului este sustinuta de prevederile legislaţiei în vigoare, şi anume: Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicata, ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea  teritoriului si urbanismul, HGR nr. 525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, Planul Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, legislaţia de specialitate privind protecţia mediului, de viaţă al populaţiei, alte acte normative în vigoare.

Oportunitatea acestui proiect de hotarare consta in necesitatea de a reglementa urbanistic o zona din municipiul Suceava privind : organizarea retelei stradale, modul de utilizarea a terenurilor,  organizarea arhitectural – urbanistica cu privire la : regimul de construire, functiunea zonei, inaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului ( CUT ), procentul de ocupare al terenului

(POT ), retragerea cladirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei.

 

 

Director Executiv,

Cerasela Prelipceanu

 

                                                                                       Sef Serviciu,

                                                                                       Xenia Bodor