Hotărârea nr. 6/2010

HOTARARE privind aprobarea ocupării temporare a locurilor publice şi prelungirii contractelor de închiriere a terenurilor şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă, proprietate a municipiului Suceava situate în pieţe şi Bazar pentru anul 2010

                         

  ROMANIA                                                             

                    JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA                 

 

 

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea ocupării temporare a locurilor publice şi prelungirii  contractelor de închiriere a terenurilor şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă, proprietate a municipiului Suceava situate în pieţe şi Bazar pentru anul 2010

 

           

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Având in vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava inregistrata la nr. 3460 din 25.01.2010, raportul Direcţiei Patrimoniu şi Protecţia Mediului inregistrat la nr. 3461 din 25.01.2010 cat si raportul comisiei economico-financiara, juridica, disciplinara ;

            În baza prevederilor HCL nr. 293 din 12.11.2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor pe anul 2010;

            In temeiul prevederilor art.36, al.2, lit. c al. 5 lit. a şi lit. b, art. 45, al. 3, art. 47 si art. 49 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. (1) Se aprobă închirierea  temporară a mobilierului urban amplasat pe domeniul public din pieţe şi Bazar în vederea desfăşurării activităţii de comerţ în zone publice.

(2) Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere în vederea administrării domeniului public  al Municipiului Suceava din pieţele agroalimentare şi bazar până la data de 31.12.2010.

(3) Contractele de închiriere întocmite în vederea administrării domeniului public al municipiului Suceava vor fi prelungite la cererea solicitantului titular al contractului de închiriere, în condiţiile în care la data încheierii acestora aceştia nu vor prezenta datorii faţă de bugetul local al municipiului Suceava, respectiv ocuparea amplasamentelor se face în baza avizului primit de la administratorii de pieţe şi bazar cu respectarea normelor PSI privind căile de acces în caz de incendii .

(4) Contractele de închiriere se vor considera însuşite de către chiriaşi în condiţiile în care aceştia nu le vor contesta în termen de 10 zile de la primirea acestora.

(5)  Data limita de depunere a cererilor de prelungire a contractelor  de închiriere este 31.03.2010.

Art. 2. (1) In cazul în care chiriaşii prezintă debite restante la data de 31.12.2009 şi nu vor fi achitate pană la data de 31.03.2010 contractele de închiriere nu vor putea fi reînoite, iar terenurile se predau pe bază de proces verbal de predare primire la starea iniţială adică libere de sarcini.

(2) Cheltuielile aferente aducerii terenurilor la starea iniţială vor fi suportate de către titularii contractelor de închiriere.

Art. 3. Prevederile hotararii, vor fi duse la indeplinire de Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate.

 

 

 

 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ

             MOCANU VASILE                                                   SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                  jr. IOAN CIUTAC

 

       Nr.6 din 28 ianuarie 2010