Hotărârea nr. 58/2010

HOTĂRÂRE,privind acordarea de despăgubiri d-lui Gontaru Nicolai pentru pagubele,produse prin executarea lucrărilor din proiectul ISPA

    MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

 

 


  HOTĂRÂRE

 

privind acordarea de despăgubiri d-lui Gontaru Nicolai pentru pagubele

produse prin executarea lucrărilor din proiectul ISPA

 

 

            Consiliul local al municipiului Suceava

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava şi a viceprimarului municipiului Suceava Viorel Seredenciuc înregistrată sub nr. 14813 din 26.03.2010, Raportul Serviciului cadastru , fond funciar şi registru agricol  nr. 14814 din 26.03.2010 si raportul comisiei economico financiara, juridical , disciplinara;

            În temeiul prevederilor art. 26 din Legea nr. 241/2006, privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;

            În baza dispoziţiilor art. 36 al. 2 lit. d, alin.6 lit. a,  pct 14, art. 45 alin 2, art 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

             

Art. 1 Se aprobă acordarea de despăgubiri  în sumă de 664,50 lei d-lui Gontaru Nicolai pentru pagubele produse pe terenul proprietate personală prin executarea lucrărilor prevăzute în  proiectul I.S.P.A. de înlocuire a conductei de canalizare.

Art.  2. Se aprobă raportul de expertiză anexat la hotărâre.

            Art. 3 Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile hotărârii.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                    CONTRASEMNEAZA

VIOREL SEREDENCIUC                                                                      SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                         JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

 

Nr. 58 Din 29 aprilie 2010