Hotărârea nr. 57/2010

HOTĂRÂRE,privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,"Indicatoare intrări în municipiul Suceava”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

 

 

 

 

 


  HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi  obiectivului de investiţii

"Indicatoare intrări în municipiul Suceava

 

 

  

          Consiliul local al Municipiului Suceava;

          Având in vedere Expunerea de motive nr.14833/26.04.2010 ,Raportul Serviciului Investiţii nr.14834/26.04.2010 şi Raportul Comisiei economico-financiare, juridică si disciplinară;

          In conformitate cu prevederile art. 44, alin.1,  din Legea 273/2006 privind finantele publice locale ;

          In temeiul dispozitiilor art.36, alin.2, lit. “b”, alin.4, lit.”d”, art. 45, alin.2, art. 47 si art. 49 din Legea  215/2001 privind administraţia publica locală , republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE :

         

 Art.1.Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii " Indicatoare intrări în municipiul Suceava", prezentaţi în anexă.

 Art.2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                            CONTRASEMNEAZA

VIOREL SEREDENCIUC                                                              SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                               JR. CIUTAC IOAN

 

 

Nr. 57 Din 29 aprilie 2010