Hotărârea nr. 54/2010

HOTĂRÂRE,privind aprobarea proiectului ,“Reabilitare străzi, pod şi pasaj, modernizare parcuri,şi creare staţii modulare de transport public în comun în Municipiul Suceava”,şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului

Reabilitare străzi, pod şi pasaj, modernizare parcuri

şi creare staţii modulare de transport public în comun în Municipiul Suceava”

şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului

 

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Expunerea de motive nr. 14806   din 26.04.2010  , Raportul Serviciului de Integrare europeană şi strategii de dezvoltare nr.14807  din   26.04.2010  şi Raportul Comisiei economico-financiară, juridică şi disciplinară,

În conformitate cu prevederile Legii 273 din 2006 privind finanţele publice locale,

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, art. 45, alin. 2, art. 47 şi art. 49 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă proiectul Reabilitare străzi, pod şi pasaj, modernizare parcuri şi creare staţii modulare de transport public în comun în Municipiul Suceava” ce va fi depus spre  finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană.

Art. 2  Se aprobă cheltuielile eligibile, neeligibile (şi conexe) ale proiectului cu titlul „Reabilitare străzi, pod şi pasaj, modernizare parcuri şi creare staţii modulare de transport public în comun în Municipiul Suceava”, după cum urmează:

-          Valoarea totală a proiectului, respectiv 66.511.712, 06 lei , din care:

-          Valoarea neeligibilă a proiectului ---------------------------------------- 422.995,00 lei

-          Valoarea eligibilă a proiectului ----------------------------------------- 55.622.648,00 lei

-          TVA ------------------------------------------------------------------------- 10.466.069,06 lei

Art. 2

(1)      Se aprobă contribuţia proprie ce revine Municipiului Suceava în valoare de 1.112.452,96 lei, 

       ce reprezintă 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

(2)      Se aprobă contribuţia Municipiului Suceava în valoare de 422.995,00 lei, reprezentând contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile (şi conexe) ale proiectului;

(3)    Se aprobă contribuţia Municipiului Suceava de 10.466.069,06. lei, ce reprezintă TVA aferent  proiectului;

(4)    Municipiul Suceava se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.

Art. 4  Se revocă prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. 193/ 27.08.2009.

Art. 5  Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile  

            prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE   DE SEDINTA                                                                CONTRASEMNEAZA

VIOREL SEREDENCIUC                                                                    SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                    JR. CIUTAC IOAN

 

Nr. 54 Din 29 aprilie 2010