Hotărârea nr. 53/2010

HOTĂRÂRE,Privind aprobarea proiectului ,“Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Suceava, ,prin achiziţionarea de echipamente specifice şi amenajarea unui centru de supravghere”,şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

 

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea proiectului

“Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Suceava,

prin achiziţionarea de echipamente specifice şi amenajarea unui centru de supravghere

şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului

 

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Expunerea de motive nr.14810 din 26.04.2010, Raportul Serviciului de Integrare europeană şi strategii de dezvoltare nr. 14811 din 26.04.2010 şi Raportul Comisiei economico-financiară, juridică şi disciplinară,

În conformitate cu prevederile Legii 273 din 2006 privind finanţele publice locale,

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, art. 45, alin. 2, art. 47 şi art. 49 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă proiectul „Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Suceava, prin achiziţionarea de echipamente specifice şi amenajarea unui centru de supraveghere” depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul „Poli de dezvoltare urbană”.

Art. 2 Se aprobă cheltuielile eligibile, neeligibile (şi conexe) ale proiectului cu titlul „Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Suceava, prin achiziţionarea de echipamente specifice şi amenajarea unui centru de supraveghere”, după cum urmează:

-             Valoarea totală a proiectului, respectiv 2.467.161,55 lei, din care:

-              Valoarea neeligibilă a proiectului ---------------------------------- 334.736,00 lei

-              Valoarea eligibilă a proiectului ------------------------------------- 1.738.509,00 lei

-             TVA ----------------------------------------------------------------------  393.916,55 lei

Art. 3 Se aprobă contribuţia proprie ce revine Municipiului Suceava în valoare de 34.770,18 lei, ce reprezintă 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

(1) Se aprobă contribuţia Municipiului Suceava în valoare de 334.736,00 lei, reprezentând contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile (şi conexe) ale proiectului;

(2) Se aprobă contribuţia de 393.916,55  lei ce revine Municipiului Suceava, ce reprezintă valoarea totală TVA aferent  proiectului;

(3) Municipiul Suceava se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.

Art. 3 Se revocă prevederile Hotărîrii Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. 189/ 27.08.2009.

Art. 4 Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile  

          prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                       CONTRASEMNEAZA

VIOREL SEREDENCIUC                                                                        SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                            JR. CIUTAC IOAN

 

Nr. 53 din 29 aprilie 2010