Hotărârea nr. 49/2010

Hotărâre privind aprobarea programului special de salubrizare ,„Toţi pentru curăţenia municipiului Suceava”

                   ROMÂNIA

            JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                    SUCEAVA

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea programului special de salubrizare

„Toţi pentru curăţenia municipiului Suceava”

 

 

Consiliul Local al municipiului Suceava;

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului şi a Viceprimarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 10.743/17.03.2010, Raportul Direcţiei Ecologice, înregistrat sub nr.10.744/17.03.2010, Raportul Comisiei economico/financiară, juridică, disciplinară şi a Comisiei servicii publice;                            

             Luând în considerare prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul public de salubrizare a localităţilor şi ale Legii asociaţiilor de proprietari nr. 230/2007 cu modificările şi completările ulterioare;

             În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), alin. (6), litera a), pct. 14 şi 16 , art. 45, alin (2), art. 47 şi ale art. 49 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Se aprobă programul special de salubrizare, denumit „Toţi pentru curăţenia municipiului Suceava”, organizat în perioada martie – aprilie 2010, în colaborare cu Asociaţiile de Proprietari din municipiul Suceava.

Art.  2. În vederea stimulării participării cetăţenilor municipiului Suceava la acest program, se organizează un concurs adresat  Asociaţiilor de Proprietari din municipiul Suceava.

Art.  3.   Pentru recompensarea celor mai bune rezultate obţinute, se aprobă acordarea din bugetul alocat pentru salubrizarea menajeră pe anul 2010, a următoarelor premii: Locul I  - 20000 lei; Locul II –  15000 lei; Locul III – 10000 lei;              Menţiune – 5000 lei;    

Art. 4. Se aprobă criteriile de organizare şi de departajare pentru concursul „Toţi pentru curăţenia municipiului Suceava”, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  5.  Se aprobă Comisia de evaluare şi stabilire a câştigătorilor concursului „Toţi pentru curăţenia municipiului Suceava”, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  6.  Primarul, prin aparatul de specialitate şi Comisia de evaluare şi stabilire a câştigătorilor concursului „Toţi pentru curăţenia municipiului Suceava”, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

          VIOREL SEREDENCIUC                                                SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                     jr. IOAN CIUTAC

 

       Nr. 49 din 25 martie 2010