Hotărârea nr. 48/2010

Hotărâre privind completarea, precum şi modificarea anexei la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare

                           

                               ROMÂNIA                                                             

                     JUDEŢUL SUCEAVA

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                             SUCEAVA                                                           

 

HOTĂRÂRE

privind completarea,  precum şi modificarea anexei la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 11.262 din 22.03.2010, Raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 11.263 din 22.03.2010 şi avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

            În temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit. “c”, ale art. 45 alin.(3), ale art.47 şi art.49 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se completează anexa la HCL nr.3/26.01.2006 cu bunurile imobile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.  2. Se modifică anexa la HCL nr.3/26.01.2006, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărari.

 

 

 

 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                            CONTRASEMNEAZĂ

        VIOREL SEREDENCIUC                                            SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                     jr. IOAN CIUTAC

 

       Nr. 48 din 25 martie 2010