Hotărârea nr. 46/2010

Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în Suceava, str. Petru Rareş fn, în vederea amenajării unui spaţiu de comercializare produse Plafar

 

 

 

R O M Â N I A                                                                           

              JUDEŢUL SUCEAVA                                                   

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          

                      S U C E A V A

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în Suceava, str. Petru Rareş fn, în vederea amenajării unui spaţiu de comercializare produse Plafar

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 11.264 din 22.03.2010, Raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 11.265 din 22.03.2010, cât si Raportul Comisiei economico – financiare, juridica, disciplinara şi al comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism;

            În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al.(5) lit.a, art. 45 al. (3), art. 47, art. 49 şi art. 123 al. (2) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică ( solicitant Zdrob Dorina Bujor SRL) a unei parcele de teren în suprafaţă de 25  mp, situate în Suceava, str. Petru Rareş fn – p.c. 49.70/25, în vederea amplasării unui spaţiu de comercializare produse Plafar.

Art.2. Parcela de teren menţionată mai sus se închiriază pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire.

Art.3. Se aprobă preţul de pornire la licitaţie în vederea închirierii  parcelelor de teren menţionate mai sus la nivelul sumei de 9,7 lei/mp/lună.

Art.4. Se aprobă caietul de sarcini ce constituie anexă la prezenta hotărâre.

            Art. 5. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ

          VIOREL SEREDENCIUC                                            SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                     jr. IOAN CIUTAC

 

       Nr. 46 din 25 martie 2010