Hotărârea nr. 45/2010

Hotărâre privind închirierea fără licitaţie a parcelelor de teren ocupate de construcţii provizorii pe terenuri concesionate pe o perioadă determinată

 

 

                        R O M Â N I A                                                                

                  JUDEŢUL SUCEAVA                                                               

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          

                      S U C E A V A

 

 

 

 

                                    

HOTĂRÂRE

privind închirierea fără licitaţie a parcelelor de teren ocupate de construcţii

provizorii pe terenuri concesionate pe o perioadă determinată

 

 

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr.11.292 din 22.03.2010, Raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr.11.293 din 22.03.2010, Raportul Comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară şi  al Comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism;

În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art. 1.  Se aprobă închirierea fără licitaţie publică, la cererea solicitantului, a parcelelor de teren ocupate de construcţii provizorii pe terenuri concesionate începând cu data expirării contractului de concesiune.

Art. 2. Parcela de teren menţionată mai sus se închiriază pe o perioadă de un an cu posibilitate de prelungire.

Art. 3. Tarifele practicate pentru închirierea terenurilor de la punctul 1 sunt cele din HCL nr. 355 din 18.12.2006 modificată de HCL nr. 324 din 16.12.2009.

            Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ

   VIOREL SEREDENCIUC                                                     SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                    jr. IOAN CIUTAC

 

 Nr. 45 din 25 martie 2010