Hotărârea nr. 44/2010

Hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unor spaţii de locuit şi spaţii comerciale

 

 

R O M Â N I A                                                                           

              JUDEŢUL SUCEAVA                                                  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          

                      S U C E A V A

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unor spaţii de locuit şi spaţii comerciale

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 11.091 din 19.03.2010, Raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 11.092 din 19.03.2010 cât şi Raportul Comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară;

            În baza prevederilor art.17 cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată şi completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor ;

            În conformitate cu prevederile HCL nr. 267/30.09.2004 privind stabilirea modului de calcul al nivelului minim al redeventei datorate pentru concesionarea terenurilor proprietate a municipiului Suceava;

            În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (1), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă rapoartele de evaluare a terenurilor proprietate a municipiului Suceava situate in Suceava :

(1) B-dul George Enescu nr. 11, bl. E9, ap. 4 în suprafaţă de 10 mp, în scopul extinderii apartamentului nr. 4 cu un balcon;

(2) Strada Prieteniei nr. 4, bl. 90, în suprafaţă de 9 mp în scopul extinderii apartamentului nr. 2 cu un balcon;

(3) Strada. Zorilor fn în suprafaţă de 34,20 mp, în scopul extinderii spaţiului comercial existent;

(4) Strada. Zorilor fn , în suprafaţă de 14 mp, în scopul extinderii spaţiului comercial existent.

(5)  Strada Dimitrie Cantemiri nr. 1, bl. IGO, în suprafaţă totală de 41,80 mp, în scopul extinderii cabinetului de medicină dentară.

Art.2. Se aprobă caietele de sarcini în vederea concesionării parcelelor de teren precizate la art. 1.

            Art.3. Se aprobă preţurile concesiunii suprafeţelor de teren menţionate mai sus la nivelul sumei de:

(1) 1150 euro respectiv 4703 lei pentru parcela de teren în suprafaţă  de 10 mp situată în Suceava str. B-dul George Enescu nr. 11, bl. E9, cu recuperarea preţului concesiunii la data semnării contractului de concesiune.

            (2) 729 euro respectiv 2981 lei pentru parcela de teren în suprafaţă de 9 mp situată în Suceava str. Prieteniei nr. 4, bl. 90, sc. D, cu recuperarea preţului concesiunii la data semnării contractului de concesiune.

(3) 3933 euro respectiv 16085 lei pentru parcela de teren în suprafaţă de 24,20 mp situată în Suceava - str. Zorilor fn cu recuperarea preţului concesiunii la data semnării contractului de concesiune,

(4) 1610 euro respectiv  6585  lei pentru parcela de teren în suprafaţă de 14 mp situată în Suceava str. Zorilor fn cu recuperarea preţului concesiunii la data semnării contractului de concesiune.

(5) 4807 euro respectiv 19660 lei pentru parcela de teren în suprafaţă  de 41,80 mp situată în Suceava str. Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. IGO, cu recuperarea preţului concesiunii la data semnării contractului de concesiune.

Art. 4. Rapoartele de evaluare şi caietele de sarcini constituie anexe la prezenta hotărare.

Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

 

           

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ

    VIOREL SEREDENCIUC                                                SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                  jr. IOAN CIUTAC

 

       Nr. 44 din 25 martie 2010