Hotărârea nr. 43/2010

Hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată,a municipiului Suceava în vederea amenajării unor alei de acces

R O M Â N I A                                                                           

              JUDEŢUL SUCEAVA                                                    

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          

                      S U C E A V A

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată

  a municipiului Suceava în vederea amenajării unor alei de acces

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 11.085 din 19.03.2010,  Raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 11.086 din 19.03.2010, Raportul Comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară şi  al Comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism;

            În baza prevederilor art. 13 şi art. 15 ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată şi completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor ;

În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică, a unei  parcele de teren (solicitant SC Dental Office SRL) în suprafaţă de 5,75 mp (p.c. 35321) situată în Suceava str. Aleea Lalelelor nr. 4, bl. G92, sc. A, pentru acces din exterior şi amenajarea unei alei la cabinetul stomatologic existent.

Art. 2. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică, a unei  parcele de teren (solicitant Alexa Mariana) în suprafaţă de 4,85 mp (p.c. 35319) situată în Suceava str. Calea Burdujeninr. 9, sc. A în scopul amenajării unui acces la apartamentul nr. 3.

Art. 3.  Parcelele de teren menţionate mai sus se concesionează pe o perioada de 49 de ani.

            Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

        

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

          VIOREL SEREDENCIUC                                                SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                     jr. IOAN CIUTAC

 

       Nr. 43  din 25 martie 2010