Hotărârea nr. 42/2010

Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situate în municipiul Suceava în vederea amplasării unui chioşc cu destinaţia service telefonie mobilă

 

R O M Â N I A                                                                           

              JUDEŢUL SUCEAVA                                                    

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          

                      S U C E A V A

 

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată  a municipiului Suceava situate în municipiul Suceava în vederea amplasării unui chioşc cu destinaţia service telefonie mobilă

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 11.290 din 22.03.2010, Raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 11.291 din 22.03.2010, cât şi Raportul Comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară;

            În baza prevederilor art. 13 al cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată şi completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică, a unei parcele de teren în suprafaţă de 12 mp (parcela cadastrală nr. 4727) situată în municipiul Suceava str. Calea Unirii fn, în vederea amplasării unui chioşc ce destinaţia service telefonie mobilă.

            Art. 1 Durata concesiunii, preţul de pornire la licitaţie şi condiţiile de organizare a licitaţiei vor fi reglementate prin studiul de oportunitate ce va fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Suceava.

Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.

 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ

       VIOREL SEREDENCIUC                                         SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                             jr. IOAN CIUTAC

 

       Nr. 42 din 25 martie 2010