Hotărârea nr. 39/2010

Hotărâre privind aprobarea actualizării studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiţii „Consolidare versant Zamca în zona Şcolii Filadelfia” din municipiul Suceava

                        ROMÂNIA                                                                   

                JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                                            

                       SUCEAVA

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării studiului de fezabilitate şi indicatorilor

tehnico-economici privind obiectivul de investiţii 

« Consolidare versant Zamca în zona Şcolii Filadelfia » din municipiul Suceava

 

            Consiliul local al municipiului Suceava;

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava nr.11.079/19.03.2010 Raportul serviciului investiţii nr.11.080/19.03.2010 şi Raportul comisiei economico-financiară, juridică şi disciplinară ;

În conformitate cu prevederile art.44, alin.1 din Legea 273 din 2006  privind  finantele  publice locale.

            În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin.2, lit.”b”, alin 4, lit.”d”, art.45, alin.1, art.47 si art.49 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă actualizarea studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investitii “Consolidare versant Zamca în zona Şcolii Filadelfia”  din municipiul  Suceava, conform anexei.

 

Art.2. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

          VIOREL SEREDENCIUC                                                SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                     jr. IOAN CIUTAC

 

       Nr.39 din 25 martie 2010