Hotărârea nr. 37/2010

Hotărâre privind preluarea parţială sau integrală a cheltuielilor aferente reabilitării imobilelor pentru un număr de 5 familii/persoane singure aflate în imposibilitatea de asigurare a sumelor ce le revin

                       ROMÂNIA

            JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                    SUCEAVA

 

 

HOTĂRÂRE

privind preluarea parţială sau integrală a cheltuielilor aferente reabilitării termice

 a imobilelor pentru un număr de 5 familii/persoane singure aflate

în imposibilitatea asigurării sumelor ce le revin

 

 

Consiliul Local al municipiului Suceava;

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 11.067/19.03.2010, Raportul Direcţiei Asistenţă Socială şi Serviciului Asociaţii Proprietari, înregistrat sub nr. 11.068/19.03.2010; 

Văzând prevederile art.14,alin.(1),lit.b) din OUG 18/04.03.2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

Ţinând cont de prevederile HCL nr.169/16.01.2009, privind preluarea parţială sau integrală a cheltuielilor aferente reabilitării imobilelor pentru proprietarii/chiriaşii fondului locativ de stat, familii sau persoane singure aflaţi în imposibilitatea de asigurare a sumelor ce le revin.

În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) litera d), alin., art. 45, alin (2), art. 47 şi ale art. 49 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

                Art. 1. Se aprobă preluarea în plată a sumelor privind cota parte din reabilitare termică pentru un număr de 5 familii/persoane singure nominalizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                Art. 2. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

          VIOREL SEREDENCIUC                                                SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                     jr. IOAN CIUTAC

 

       Nr. 37 din 25 martie 2010