Hotărârea nr. 36/2010

Hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local al municipiului Suceava, a unor proiecte depuse în vederea acordării de finanţări nerambursabile pe anul 2010

 

 

 

                        ROMÂNIA                                                            

               JUDEŢUL SUCEAVA 

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                         SUCEAVA                                                                                                                    

 

 

                                                                                

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanţării de la bugetul local al municipiului Suceava,

a unor proiecte depuse în vederea acordării de finanţări nerambursabile pe anul 2010

 

 

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrata la nr.        11.152/19.03.2010, Raportul de specialitate al Compartimentului buget din cadrul Direcţiei buget, contabilitate şi fiscalitate înregistrat la nr.11.153/19.03.2010 şi Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară;

            În baza HCL nr. 44/19.03.2007 privind aprobarea Regulamentului privind finanţările nerambursabile acordate din fondurile publice pentru activităţi nonprofit de interes local ; 

            În  baza  HCL nr.12/12.02.2010 privind aprobarea bugetului şi a Programului anual al finanţărilor nerambursabile pentru anul 2010;

             În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri  publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

În temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. d, alin.6, art.45, alin.2 lit. a , art.47 şi art.49 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă finanţarea de la bugetul local al municipiului Suceava a proiectelor  depuse în vederea acordării de finanţări nerambursabile, înscrise în   Anexa 1 la prezenta hotărâre.          

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri  vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin Direcţia  buget, contabilitate şi fiscalitate.

 

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

          VIOREL SEREDENCIUC                                                SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                     jr. IOAN CIUTAC

 

       Nr. 36 din 25 martie 2010