Hotărârea nr. 35/2010

Hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din România

                            ROMÂNIA                                                            

                    JUDEŢUL SUCEAVA 

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                           SUCEAVA                                                                                                                    

 

 

                                                                                

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult aparţinând

cultelor religioase din România

 

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrata la nr.     11.172/19.03.2010, Raportul de specialitate al Compartimentului Buget din cadrul Direcţiei  Buget, Contabilitate şi Fiscalitate înregistrat la nr. 11.173/19.03. 2010 şi raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară;

            În baza baza OG. 82/2001 privind Stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din România”

            În  baza  HCL nr.12/12.02.2010 privind aprobarea Bugetului municipiului Suceava pentru anul 2010;

În conformitate cu prevederile  art. 36 al. 6 lit. “c”, art. 45 alin.2 lit. „a”, art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

           

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă alocarea de sume sub formă de sprijin financiar unităţilor de cult care au depus documentaţia prevăzută de OG 82/ 2002, conform  anexei 1, care face parte integrată din hotărâre.         

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri  vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin Direcţia Buget, Contabilitate şi Fiscalitate.

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

          VIOREL SEREDENCIUC                                                SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                     jr. IOAN CIUTAC

 

       Nr. 35 din 25 martie 2010