Hotărârea nr. 34/2010

HOTĂRÂRE,privind modificarea şi completarea HCL nr.289/2008 cuprinzând norme privind buna,convieţuire, ordinea şi liniştea publică, transportul public de călători, gospodărirea oraşului şi protecţia mediului în municipiul Suceava,HOTĂRÂRE,privind modificarea şi completarea HCL nr.289/2008 cuprinzând norme privind buna,convieţuire, ordinea şi liniştea publică, transportul public de călători, gospodărirea oraşului şi protecţia mediului în municipiul Suceava

                      R O M Â N I A                                                                                                    

                JUDEŢUL SUCEAVA

             MUNICIPIUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                      S U C E A V A

                                                                                                                                    

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea HCL nr.289/2008 cuprinzând norme privind buna

convieţuire, ordinea şi liniştea publică, transportul public de călători, gospodărirea oraşului şi protecţia mediului în municipiul Suceava

 

 

 

Consiliul local al Municipiului Suceava

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava înregistrată cu nr..37734 din 10.12.2010, Raportul nr. 173867/11.12.2009 al Poliţiei Comunitare Suceava şi Raportul comisiei economico-financiare, juridică, disciplinară;

            În baza prevederilor art.24 din OG nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor rurale şi urbane, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002, ale art.90 din OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modifcări prin Legea nr.265/2006, ale art.16 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, ale OG nr.2/2001 privind regimul contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr.180/2002, ale Legii nr.371/2004, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare;

În temeiul prevederilor art.36 alin.6 lit.a, pct.7, art.45 alin.1 şi art.49 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările uterioare,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.I. HCL nr.289/2009 se modifică şi completează după cum urmează:

 

1. Art. 13 pct.16 se modifică în ce priveşte descrierea faptei şi va avea următorul cuprins: „Neîndeplinirea oricăreia din obligaţiile prevăzute la art.10 sau  art.11

 

2. Art.14 pct.1 se modifică în ce priveşte descrierea faptei şi va avea următorul cuprins: „Creşterea animalelor şi păsărilor de orice fel în alte locuri decât cele amenajate în acest scop pe terenul proprietate privată, amplasate la o distanţă corespunzătoare, astfel încât să nu aducă prejudicii proprietăţilor învecinate, şi cu respectarea normelor sanitar-veterinare”

 

3. Art.14 pct.2 se modifică în ce priveşte descrierea faptei şi va avea următorul cuprins: „Deţinerea animalelor şi păsărilor în clădiri cu mai multe apartamente, cu excepţia animalelor de companie ce posedă carnet veterinar de sănătate şi a păsărilor de colivie”.

 

4. Art.14 pct.4 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Crearea pentru colocatari sau coproprietarii unui condominiu de disconfort fonic peste 50 dB ziua, respectiv 40dB noaptea sau prin mirosuri pestilenţiale ori prin urme biologice provocate de deţinerea în locuinţă a unor animale sau păsări”

 

5. Art.14 pct.5 se modifică în ce priveşte descrierea faptei şi va avea următorul cuprins: „Neevacuarea ritmică a reziduurilor colectate în fosa septică, creând astfel disconfort vecinilor”

 

6. Art.14 pct.7 se modifică în ce priveşte descrierea faptei şi va avea următorul cuprins: „Lăsarea liberă pe domeniul public sau privat al municipiului a animalelor de orice fel, inclusiv a câinilor consideraţi periculoşi fără lesă şi botniţă. Până la identificarea şi tragerea la răspundere a proprietarului, animalele vor putea fi depuse la o unitate abilitată în acest sens, căruia proprietarul îi va achita contravaloarea întreţinerii”

 

7. Art.14 pct.10 se modifică în ce priveşte descrierea faptei şi va avea următorul cuprins: „Nerespectarea  distanţei de minimum 5m între amplasamentul adăpostului (cuşca) câinelui şi proprietăţile limitrofe ori faţă de locuinţele învecinate din curţile de folosinţă comună, precum şi lăsarea liberă  a câinelui în asemenea curţi,   fără acordul vecinilor.”

 

8. Art.14 pct.13 se modifică în ce priveşte descrierea faptei şi va avea următorul cuprins: „Obstrucţionarea serviciilor specializate ale primăriei în luarea măsurilor privind gestionarea problemei câinilor comunitari, inclusiv prin adăpostirea temporară a acestora în curţi, locuinţe, scări de bloc, boxe sau alte spaţii, urmată ulterior de lăsarea lor liberă pe domeniul public sau privat al municipiului.”

 

9. Art.14 pct.16 se modifică în ce priveşte descrierea faptei şi va avea următorul cuprins: „Dormitul pe bănci, în canale, în clădiri dezafectate, pe casa scării în condominii sau subsoluri, pe mobilierul din locurile de joacă pentru copii ori din pieţe, pe trotuare, pe spaţiile verzi, în parcuri sau în alte locuri publice”

 

10. Art.14 pct.17 se modifică în ce priveşte descrierea faptei şi va avea următorul cuprins: „Nerespectarea tăbliţelor şi afişajelor cu interdicţii stabilite de autoritatea locală pentru anumite activităţi (fumatul, aprinderea focului, consumul de alcool, fotografiatul, trecerea oprită etc.)”

 

11. Art. 14 se completează prin introducerea unui nou punct, respectv pct.18, cu următorul cuprins:

Pct.

Descrierea faptei

Amenda (lei)

Persoane

fizice

Persoane

juridice

18

Colectarea deşeurilor de orice fel şi depozitarea lor în spaţiul deţinut cu orice titlu, dacă prin aceasta se crează disconfort sau se aduce prejudicii materiale vecinilor

500 -1000

1000-2000

 

12. Art.15 pct.1 se modifică în ce priveşte descrierea faptei şi va avea următorul cuprins: „Abandonarea pe domeniul public a aparatelor de orice fel, a utilajelor defecte, tonetelor sau chioşcurilor, construcţiilor metalice, a autovehiculelor sau vehiculelor degradate sau dezmembrate ori a pieselor sau elementelor de caroserie ale acestora

 

13. Art.21 pct.3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Circulaţia vehiculelor sau   autovehiculelor în parcuri, pe alei, trotuare,  esplanade şi scuaruri, cu excepţia celor utilizate pentru întreţinere, curăţenie, intervenţie la utilităţile publice sau ordine publică.

 

14. Art.21 pct.7 se modifică în ce priveşte descrierea faptei şi va avea următorul cuprins: „Circulaţia bicicletelor, mopedelor, motocicletelor, altor asemenea vehicule sau autovehicule în parcuri, pe alei, esplanade ori străzi închise circulaţiei sau cu restricţii privind accesul acestora, cu excepţia pistelor dedicate, semnalizate şi marcate corespunzător.

 

15. Art. 21 se completează prin introducerea unui nou punct, respectv pct. 19, cu următorul cuprins:

Pct.

Descrierea faptei

Amenda (lei)

Persoane

fizice

Persoane

Juridice

19

Parcarea autovehiculelor în alt mod decît cel stabilit prin marcajele aplicate de administratorul drumului

100 - 500

100 - 500

 

16. Art. 24 se completează prin introducerea unui nou punct, respectv pct.10, cu următorul cuprins:

Pct.

Descrierea faptei

Amenda (lei)

Persoane

fizice

Persoane

juridice

10

Nerespectarea prevederilor art.23 lit.a

100 - 500

 

 

Art.II. La art.33 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:

„Serviciile specializate ale autorităţii locale se abilitează pentru a lua măsuri de restabilire a situaţiei de dinaintea săvârşirii contravenţiei.”

 

Art.III. Celelalte prevederi ale HCL nr.289/2008 rămân valabile.

 

Art.IV. Prezenta hotărâre intră în vgoare la 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţă publică.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                          contrasemneaza

 VIOREL SEREDENCIUC                                                                   SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                          JR. CIUTAC IOAN

 

 

Nr. 34 Din 25 februarie 2010