Hotărârea nr. 33/2010

HOTĂRÂRE,privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre ,S.C. A.C.E.T. S.A.

ROMÂNIA

             JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

 

 

 HOTĂRÂRE

privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre

S.C. A.C.E.T. S.A.

 

Consiliul Local al Municipiului Suceava:

 

Având în vedere expunerea de motive  a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr.  8024 din 23.02.2010, Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Tehnice şi de Investiţii nr.8025 din 23.02.2010 si raportul comisiei de servicii publice;

În conformitate cu prevederile art. 31^1 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 21^2 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 al. 6 lit. a) pct. 14 şi al art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1.  Aprobă delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare al municipiului Suceava , judetul Suceava , prin atribuire directa, catre S.C. A.C.E.T.S.A Suceava , cu sediul in municipiul Suceava , str. Mihai Eminescu nr.5, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului Suceava de pe langa Tribunalul Suceava , cu nr. J/33/455/1998, CIFRO713519.

Art.2. Aproba contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare ( “Contractul de Delegare” ) , in forma prevazuta in anexa la prezenta hotarare , ce se va incheia intre municipiul Suceava , judetul Suceava , pe de o parte si S.C. A.C.E.T. S.A. Suceava , pe de alta parte.

Art.3. Se acorda mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ Asociatia Judeteana pentru Apa si Canalizare Suceava ( A.J.A.C. Suceava ) “ cu sediul in municipiul Suceava , str. Stefan cel Mare nr.36, inscrisa in Registrul asociatiilor si fundatiilor la grefa Judecatoriei Suceava cu nr. 26/2002/A/I, din 09 februarie 2010, al carei membru este municipiul Suceava , judetul Suceava , sa semneze Contractul de delegare, prin reprezentantul sau legal , in numele si pe seama municipiului Suceava , judetul Suceava .

Art.4. Primarul municipiului Suceava, judeţul Suceava, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             contrasemneaza

VIOREL SEREDENCIUC                                                   SECRETAR MUNICIPIU      

                                                                                                          JR. CIUTAC IOAN

 

 

Nr. 33 Din 25 februarie 2010