Hotărârea nr. 31/2010

HOTARARE,privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în Suceava, str. Calea Unirii bl. 40 fn, în vederea amenajării unui spaţiu cu destinaţia show room

 

 

 

R O M AN I A                                                                           

              JUDETUL SUCEAVA                                                  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          

                      S U C E A V A

 

HOTARARE

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în Suceava, str. Calea Unirii bl. 40 fn, în vederea amenajării unui spaţiu cu destinaţia show room

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, inregistrata sub nr. 7410 din 18.02.2010, raportul serviciului Patrimoniu inregistrat la nr. 7411 din 18.02.2010, cât si raportul comisiei economico – financiare, juridica, disciplinara şi al comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism;

            În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al.(5) lit.a, art. 45 al. (3), art. 47, art. 49 şi art. 123 al. (2) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicată, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 

 

HOTARASTE:

 

 

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică ( solicitant SC Betrom Prod SRL) a unei parcele de teren în suprafaţă de 14,5  mp, situate în Suceava, str. Calea Unirii bloc 40A – p.c. 36.40/279, în vederea amenajării unui show room

Art.2. Parcela de teren menţionată mai sus se închiriază pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire.

Art.3. Se aprobă preţul de pornire la licitaţie în vederea închirierii  parcelelor de teren menţionate mai sus la nivelul sumei de 9,7 lei/mp/lună.

Art.4. Se aprobă caietul de sarcini ce constituie anexă la prezenta hotărâre.

            Art. 5. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA                                               contrasemneaza

      VIOREL SEREDENCIUC                                            SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                              JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

Nr. 31 Din 25 februarie 2010