Hotărârea nr. 301/2010

HOTĂRARE,privind preluarea unui spaţiu din incinta Complexului Comercial Iulius Mall Suceava de către Municipiul Suceava

 

 

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                  

 

 

HOTĂRARE

privind preluarea unui spaţiu din incinta Complexului Comercial Iulius Mall Suceava de către Municipiul Suceava

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr.38060 din 16.12.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 38061din 16.12.2010, raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară şi  al comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism;

            În baza prevederilor Hotărârii 1723 din 14.10.2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul

În temeiul prevederilor art. 37, art. 45 al. (2), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicată a administraţiei publice locale  , cu modificarile si completarile ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă preluarea în folosinţă gratuită pe perioada de valabilitate a contractului, a unui spaţiu din incinta complexului comercial Iulius Mall Suceava de către Municipiul Suceava în vederea desfăşurării activităţii Compartimentului de Evidente a Persoanelor .

Art. 2.  Se împuterniceşte Primarul municipiului Suceava să negocieze perioada de valabilitate a contractului şi condiţiile de administratre a spaţiului ce urmează a fi transmis.

            Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin compartimentele de specialitate.

        

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                      CONTRASEMNEAZA

  LUCIAN HARSOVSCHI                                                         SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                           JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

Nr. 301 Din 16 decembrie 2010