Hotărârea nr. 3/2010

HOTARARE de modificare a HCL nr. 246 din 24.09.2009 privind trecerea locuinţelor pentru tineri, din proprietatea publică a municipiului Suceava în proprietatea publică a statului şi pentru reglementarea juridică a terenurilor aferente

 

                            ROMANIA                                                             

                    JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA                                                            

 

HOTARARE

de  modificare a HCL  nr. 246 din 24.09.2009 privind trecerea locuinţelor pentru tineri, din proprietatea publică a municipiului Suceava în proprietatea publică a statului şi pentru reglementarea juridică a terenurilor aferente

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Având in vedere Expunerea de motive prezentată de domnul Ion Lungu, primar al  municipiului Suceava, judeţul Suceava, înregistrata sub nr. 3339 din 25.01.2010, Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 3340 din 25.01.2010 şi Raportul comisiei  economico-financiară, juridică, disciplinară din cadrul Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava;

În temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

În baza dispoziţiilor HG nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, al.(2), lit.c), şi art. 45 al.(3) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I. Se modifică  anexa nr.1 la HCL nr. 246/24.09.2009 conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.II. – Celelalte prevederi ale HCL nr. 246/24.09.2009 rămân neschimbate.

Art.III. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărari.

 

 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

             MOCANU VASILE                                                   SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                     jr. IOAN CIUTAC

 

       Nr.3 din 28 ianuarie 2010