Hotărârea nr. 298/2010

HOTĂRÂRE,privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 a contractului pentru acordarea de servicii sociale nr.251762/14.04.2010 încheiat între Municipiul Suceava şi Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local Rădăuţi

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

 

 


 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 a  contractului pentru acordarea de servicii sociale nr.251762/14.04.2010 încheiat între Municipiul Suceava şi Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local Rădăuţi

 

Consiliul local al Municipilui Suceava

 

            Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava înreg. cu nr.36518

                /29.11.2010, cererea Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local Rădăuţi inreg. cu nr.254945/17.11.2010 , raportul de specialitate comun  al D.A.S şi D.B.C .F  înregistrat cu nr.          36519/29.11.2010 , cat si raportul comisiei învăţământ, relaţii externe, sănătate, familiei, cultură, culte şi protecţie socială;

            În baza prevederilor art.18, art. 21 alin. 2, art.24 alin.2 si 3, art. 25 alin 1 şi 2 din Legea nr. 17/2000 privind Asistenţa persoanelor vârstnice republicata cu modificările si completările ulterioare ; H.G nr.1021/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere in căminele pentru persoanele vârstnice; potrivit prevederilor art. 15, art.33 alin.1 lit.”d” şi art.40 alin.3 lit.”a”, din Legea 47/2006, privind Sistemul Naţional de Asistenţă Socială; Conform art.12 alin.3 şi art.53¹ din Ordonanţa 68/2003 privind Serviciile Sociale modificată si completată;  art.1 şi art.3 din Hotărârea nr. 539/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 68/2003 , H.G.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale anexa 3 .

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. ”e”,alin.7 lit”.a”,  art. 45 alin. 2, lit.”f”, art. 47 si art. 49 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată cu modificările si completările ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1. Se aprobă Actul adiţional nr.1,la  Contractul pentru acordarea de servicii sociale, încheiat între Municipiul Suceava şi Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local Rădăuţi prevăzut in anexă , care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

            Art.2. Se mandatează Primarul municipilui Suceava să semneze  Actul adiţional care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

            Art.3. Primarul municipiului Suceava prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Direcţia Buget, Contabilitate şi Fiscalitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    CONTRASEMNEAZA

LUCIAN HARSOVSCHI                                                      SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                         JR. CIUTAC IOAN

 

Nr. 298 Din 16 decembrie 2010