Hotărârea nr. 297/2010

HOTĂRÂRE,privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 de prelungire a Contractului nr.252187/6.05.2010 pentru acordarea de servicii sociale

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

 


 HOTĂRÂRE

privind aprobarea  Actului  Adiţional nr.1 de  prelungire a  Contractului nr.252187/6.05.2010 pentru acordarea de servicii sociale

 

Consiliul local al municipilui Suceava

 

            Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava înreg. cu nr. 36520

                / 29.11.2010,cererea Asociaţiei “Lumină Lină” inreg. cu nr.165/19.11.2010, raportul de specialitate comun al D.A.S. şi D.B.P.F   înreg. cu nr. 36521 / 29.11.2010  , cât şi raportul comisiei învăţământ, relaţii externe, sănătate, protecţia mediului, familiei, cultură, culte, protecţie socială;

            În baza dispoziţiilor art.33,35,37alin.1 şi 40 alin .3 din Legea 47/2006, privind Sistemul naţional de asistenţă socială; conform art.11,art.12 şi art.53 din Ordonanţa 68/2003 privind  Serviciile Sociale cu modificările si completările ulterioare; a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi a Ordinului nr. 71/17.02.2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru   acordarea de  servicii sociale, încheiat   între  furnizorii de  servicii  sociale;  precum şi art. 111 alin 1 din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;şi a Hotărârii nr.539/09.06.2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal , a Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale,  precum si a H.G.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale .

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. ”e”,alin.7 lit”.a”,  art. 45 alin. 2, lit.”f”, art. 47 si art. 49 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată cu modificările si completările ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.  1 Se aprobă Actul  Adiţional nr.1 la Contractul nr.252187/6.05.2010  pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Municipiul Suceava şi Asociaţia ”Lumină Lină”, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  Se împuterniceşte Primarul să semneze  actul adiţional de prelungire a contractului pentru acordarea de servicii sociale.

Art.  3 Primarul prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Direcţia Buget, Contabilitate şi Fiscalitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                              CONTRASEMNEAZA

  LUCIAN HARSOVSCHI                                                  SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                   JR. CIUTAC IOAN

 

Nr. 297 Din 16 decembrie 2010