Hotărârea nr. 296/2010

H O T Ă R Â R E,pentru modificarea tarifului practicat de S.C. T.P.L. S.A. pentru biletele de călătorie

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                 

 

 

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea tarifului practicat de S.C. T.P.L. S.A. pentru biletele de călătorie

 

Consiliul Local al Municipiului Suceava

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului şi a Viceprimarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 34400/03.11.2010, raportul Serviciului autorizare, corp control comercial, înregistrat sub nr. 34401/03.11.2010, precum şi raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

                     În conformitate cu prevederile Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, aprobate prin Ordinul 272/2007 emis de preşedintele A.N.R.S.C.;

                     În temeiul prevederilor Legii serviciilor de transport public local, nr. 92/2007 şi a Normelor de aplicare a Legii 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 emis de ministrul internelor şi reformei administrative;

                     În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) punctul 14, art. 45 alin. (2)  lit. a), art. 47 şi art. 49 din Legea administaţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea tarifului practicat de S.C. „Transport Public Local” S.A. Suceava pentru biletele de călătorie, la nivelul de 2 lei/călătorie (tariful include TVA).

 

Art. 2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Suceava să semneze actul adiţional la contractul de concesiune nr. 978/30.09.2005, conform prezentei hotărâri.

 

Art. 3. Se abrogă H.C.L.  nr. 227/2008 de majorare a tarifelor pentru transportul public urban percepute de către S.C. „Transport Public Local” S.A. Suceava.

 

Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2011.

 

Art. 5. Prevederile hotărârii vor fi duse la îndeplinire de S.C. „Transport Public Local” S.A. Suceava.

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA                                     CONTRASEMNEAZA

             LUCIAN HARSOVSCHI                                     SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                   JR. CIUTAC IOAN

 

Nr.296 Din 16 decembrie

 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea tarifului practicat de S.C. T.P.L. S.A. pentru biletele de călătorie

 

 

Consiliul Local al Municipiului Suceava

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului şi a Viceprimarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 34400/03.11.2010, raportul Serviciului autorizare, corp control comercial, înregistrat sub nr. 34401/03.11.2010, precum şi raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

                     În conformitate cu prevederile Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, aprobate prin Ordinul 272/2007 emis de preşedintele A.N.R.S.C.;

                     În temeiul prevederilor Legii serviciilor de transport public local, nr. 92/2007 şi a Normelor de aplicare a Legii 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 emis de ministrul internelor şi reformei administrative;

                     În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) punctul 14, art. 45 alin. (2)  lit. a), art. 47 şi art. 49 din Legea administaţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea tarifului practicat de S.C. „Transport Public Local” S.A. Suceava pentru biletele de călătorie, la nivelul de 2 lei/călătorie (tariful include TVA).

 

Art. 2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Suceava să semneze actul adiţional la contractul de concesiune nr. 978/30.09.2005, conform prezentei hotărâri.

 

Art. 3. Se abrogă H.C.L.  nr. 227/2008 de majorare a tarifelor pentru transportul public urban percepute de către S.C. „Transport Public Local” S.A. Suceava.

 

Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2011.

 

Art. 5. Prevederile hotărârii vor fi duse la îndeplinire de S.C. „Transport Public Local” S.A. Suceava.

 

                   INIŢIATORI,                                                       VIZAT PENTRU LEGALITATE,

                      PRIMAR                                                SECRETAR AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

                   ION LUNGU                                                                      IOAN CIUTAC

      

 

 

                  VICEPRIMAR,                                         VIZĂ CONTROL FINANCIAR PREVENTIV                            LUCIAN HARŞOVSCHI                                                               DIRECTOR,

                                                                                             ELISABETA VĂIDEANU