Hotărârea nr. 295/2010

HOTĂRÂRE,privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava”, ,domnului doctor Ciubotaru Gheorghe-Vasile

 

 

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                  

 

HOTĂRÂRE

 

privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava”,

domnului doctor Ciubotaru Gheorghe-Vasile

 

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 36792 din 02.12.2010, raportul Serviciului autorizare, corp control comercial înregistrat sub nr 36793 din 02.12.2010 şi raportul Comisiei de învăţământ, relaţii externe, sănătate, protecţia mediului, familie, cultură, culte şi protecţie socială;

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. 110/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Suceava”;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (8), art. 45 alin. (1), art. 47 şi art. 49 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. – Se conferă titlul de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI SUCEAVA”, domnului doctor Ciubotaru Gheorghe -Vasile.

 

Art.2. – Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                     CONTRASEMNEAZA

LUCIAN HARSOVSCHI                                           SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                           JR. CIUTAC IOAN

 

Nr.295 Din 16 decembrie 2010

 

 

 

 

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

SERVICIUL AUTORIZARE, CORP CONTROL

NR.                                                                                                           APROB,

                                                                                          PRIMAR,

                                                                                         ION LUNGU

 

R  A  P  O  R  T

      al serviciului de specialitate       

 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (8) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale hotărăsc cu privire la conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului, persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite.

În baza prevederilor art. 3 lit. a) şi lit. b) din  Regulamentul privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Suceava” – aprobat prin H.C.L. nr. 110/2010, acest titlu se poate acorda:

„a) unor înalte personalităţi ştiinţifice, culturale, sportive şi politice care, prin activitatea lor socio-profesională, au contribuit la realizarea unor legături ştiinţifice, culturale sau economice cu efecte favorabile municipiului Suceava;

b) celor care, prin activitatea lor cotidiană, creează în ţară sau peste hotare o imagine deosebită municipiului şi României, având ca rezultate realizarea unor puternice legături economico-sociale sau de altă natură, în beneficiul cetăţenilor comunităţii respective;”.

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din acelaşi act normativ,  documentele necesare pentru promovarea propunerii de conferire a titlului sunt: proiectul de hotărâre, expunerea de motive a iniţiatorului, raportul serviciului de specialitate, curriculum vitae sau nota de informare/prezentare a biografiei, activităţii persoanei propuse şi acordul persoanei în cauză.

Din 1979, de la absolvirea Facultăţii de Medicină Generală şi Pediatrie la IMF Iaşi, domnul Ciubotaru Gheorghe-Vasile, fiu al vechiului sat Udeşti – judeţul Suceava, şi-a desfăşurat activitatea pe rând, ca medic stagiar la Spitalul Clinic Judeţean Iaşi, medic secundar neurochirurg la Spitalul Clinic „Dr. Gh. Marinescu” Bucureşti, medic primar neurochirurg la Spitalul Clinic de Urgenţe „Prof. Dr. Bagdasar-Arsene” Bucureşti, iar în prezent este medic primar neurochirurg, şef secţie la acelaşi spital.

A urmat cursuri de specializare în neurochirurgie, microchirurgie, traumatologie cranio-cerebrală, chirurgia coloanei vertebrale, electroneurofiziologie şi neuronavigaţie etc. în Bucureşti, Galaţi, Paris, Germania, Maroc ş.a.

Deţine un număr remarcabil de titluri ştiinţifice şi funcţii în societăţi ştiinţifice, din care amintim doar câteva:

-doctor în medicină specializarea neurochirurgie -1998 pentru teza ”Indicaţii şi metode de tratamentul neurochirurgical în tumorile hipozare;

-membru al Societăţii Internaţionale de Chirurgia  Hipofizei din 1994;

-membru corespondent al Societăţii de Neurochirurgie de Limba Franceza (SNCLF) - din 1998;

- membru fondator al Asociaţiei de Endocrinologie Clinică din România din 2005;

- membru fondator al Societăţii de Neurooncologie din România din 2005;

- trezorier al Societăţii Române de Neurochirurgie 1990 – 2008;

- vicepreşedinte al Sociatăţii de Neurooncologie din România.

Printre realizările profesionale deosebite se numără prima ventriculocisternostomie endoscopică în România, introducerea microscopului operator şi asistarea endoscopică în abordul transsfenoidal al tumorilor hipofizare şi primul abord transsfenoidal endoscopic al unei tumori hipofizare.

Domnia sa este autorul a 150 de lucrari comunicate, 50 de lucrări publicate în ţară şi străinătate şi a 10 cărţi de o deosebită valoare pentru literatura de specialitate.

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 110/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de „Cetaţean de Onoare al Municipiului Suceava” şi  cele anterior menţionate, considerăm legal şi oportun să i se confere titlul de „Cetăţean de onoare al municipiului Suceava”, domnului doctor Ciubotaru Gheorghe -Vasile.

Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm dispuneţi.

 

Şef serviciu,

Amariei ileana

 

 

 


 

MUNICIPIUL SUCEAVA

NR.

 

 

 

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

 

 

 

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (8) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale – republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

„Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit”.

În baza prevederilor art. 3 lit. a) şi b) din  Regulamentul privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Suceava” – aprobat prin H.C.L. nr. 110/2010, acest titlu se poate acorda personalităţilor ştiinţifice, culturale, sportive şi politice care, prin activitatea lor socio-profesională, au contribuit la realizarea de legături ştiinţifice, culturale sau economice cu efecte favorabile municipiului Suceava, precum şi celor care, prin activitatea lor cotidiană, creează în ţară sau peste hotare o imagine deosebită municipiului şi României.

Activitatea profesională a domnului dr. Ciubotaru Gheorghe -Vasile este pentru lumea medicală cunoscută prin realizările profesionale deosebite, dintre care unele vizează pionieratul în medicina românească.

De asemenea, domnia sa este autorul a peste 150 de lucrări de referinţă pentru literatura de specialitate.

Personalitate marcantă a vieţii medicale româneşti, domnul dr. Ciubotaru Gheorghe Vasile se bucură de apreciere şi pe plan internaţional, fiind membru al societăţilor ştiinţifice de specialitate.

Legătura cu comunitatea din zona Sucevei nu s-a întrerupt niciodată, de-a lungul timpului numeroşi cetăţeni ajungând să fie trataţi chirurgical cu rezultate spectaculoase de domnul dr. Ciubotaru Gheorghe –Vasile, motiv pentru care de altfel, chiar din anul 2004 i s-a conferit titlul de „Cetăţean de onoare al comunei Udeşti”, locul copilărie şi adolescenţei sale.

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 110/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de „Cetaţean de onoare al municipiului Suceava” şi  cele anterior menţionate, rezultă necesitatea adoptării unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Suceava prin care să i se confere titlul de „Cetăţean de onoare al municipiului Suceava”, domnului dr. Ciubotaru Gheorghe –Vasile.

Faţă de cele prezentate mai sus, vă propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma redactată şi prezentată alăturat.

 

 

PRIMAR,

 

ION LUNGU