Hotărârea nr. 294/2010

HOTĂRÂRE,privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava”, ,doamnei Lazăr Ana

 

 

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                  

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava”,

doamnei Lazăr Ana

 

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr.37295 din 07.12.2010, raportul Serviciului autorizare, corp control comercial înregistrat sub nr 37296 din 07.12.2010 şi raportul Comisiei de învăţământ, relaţii externe, sănătate, protecţia mediului, familie, cultură, culte şi protecţie socială;

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. 110/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Suceava”;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (8), art. 45 alin. (1), art. 47 şi art. 49 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. – Se conferă titlul de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI SUCEAVA”, doamnei Lazăr Ana.

 

Art.2. – Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                         CONTRASEMNEAZA

  LUCIAN HARSOVSCHI                                                           SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                JR. CIUTAC IOAN

 

 

Nr. 294 Din 16 decembrie 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

SERVICIUL AUTORIZARE, CORP CONTROL

NR.                                                                                                           APROB,

                                                                                          PRIMAR,

                                                                                         ION LUNGU

 

 

R  A  P  O  R  T

      al serviciului de specialitate       

 

 

 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (8) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale hotărăsc cu privire la conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului, persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite.

În baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b) din  Regulamentul privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Suceava” – aprobat prin H.C.L. nr. 110/2010, acest titlu se poate acorda:

„b) celor care, prin activitatea lor cotidiană, creează în ţară sau peste hotare o imagine deosebită municipiului şi României, având ca rezultate realizarea unor puternice legături economico-sociale sau de altă natură, în beneficiul cetăţenilor comunităţii respective;”.

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din acelaşi act normativ,  documentele necesare pentru promovarea propunerii de conferire a titlului sunt: proiectul de hotărâre, expunerea de motive a iniţiatorului, raportul serviciului de specialitate, curriculum vitae sau nota de informare/prezentare a biografiei, activităţii persoanei propuse şi acordul persoanei în cauză.

Pe data de 18 decembrie 2010, d-na Lazăr Ana, cetăţean al Sucevei, care s-a născut şi a trăit pentru o perioadă în judeţul Bălţi din fosta U.R.S.S. - actuala Republica Moldova, va sărbători 100 de ani. Mai mult decât „o viaţă de om”, în care menirea sa de dascăl învăţător, transpusă în 33 de ani de carieră, a estompat amintirea suferinţelor îndurate în cel de al doilea Război Mondial, când a fost nevoită să se refugieze în două rânduri şi şi-a pierdut soţul ce a fost dat dispărut la Cotul Donului, ca urmare a stării de razboi.

În ciuda greutăţilor amintite deja, precum şi mai apoi a pierderii, împotriva firii, a unicului fiu, d-na învăţătoare Lazăr Ana şi-a săvârşit ultimii ani de carieră printre elevii Şcolii Generale nr. 1 din municipul Suceava, contribuind la educaţia câtorva generaţii de elevi.

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 110/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de „Cetaţean de Onoare al Municipiului Suceava” şi  cele anterior menţionate, considerăm legal şi oportun să i se confere titlul de „Cetăţean de onoare al municipiului Suceava”, doamnei Lazăr Ana.

Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm dispuneţi.

 

 

Şef serviciu,

Amariei Ileana

 

 

 


 

MUNICIPIUL SUCEAVA

NR.

 

 

 

 

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

 

 

 

 

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (8) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale – republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

„Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit”.

În baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b) din  Regulamentul privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Suceava” – aprobat prin H.C.L. nr. 110/2010, acest titlu se poate acorda „celor care, prin activitatea lor cotidiană, creează în ţară sau peste hotare o imagine deosebită municipiului şi României”.

D-na Lazăr Ana, cetăţean al Sucevei, va împlini 100 de ani pe data de 18 decembrie 2010.

Domnia sa este cunoscută atât printre dascălii suceveni cât şi printre cele câteva generaţii de elevi cărora le-a fost  învăţătoare la Şcoala Generală nr. 1 din municipul Suceava, ca un om de o înaltă ţinută profesională, cu o vastă experienţă, acumulată în cei 33 de ani de carieră ca dascăl.

De asemenea, sunt cunoscute de cei cu care a intrat în contact în timpul vieţii, probitatea morală şi patriotismul faţă de ţară ale întregii sale familii, demonstrate cu prisosinţă prin însăşi pierderea soţului în perioada celui de al doilea Război Mondial, cât şi a calităţii de refugiat dobândită de dumneaei în aceeaşi perioadă de grele încercări pentru neamul românesc.

Faţă de cele prezentate mai sus, vă propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma redactată şi prezentată alăturat.

 

 

 

PRIMAR,

 

ION LUNGU