Hotărârea nr. 293/2010

HOTĂRÂRE,privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava”, ,doamnei Cucoveică Elena

 

 

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                  

 

HOTĂRÂRE

 

privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava”,

doamnei Cucoveică Elena

 

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 37297 din 07.12.2010, raportul Serviciului autorizare, corp control comercial înregistrat sub nr 37298 din 07.12.2010 şi raportul Comisiei de învăţământ, relaţii externe, sănătate, protecţia mediului, familie, cultură, culte şi protecţie socială;

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. 110/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Suceava”;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (8), art. 45 alin. (1), art. 47 şi art. 49 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. – Se conferă titlul de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI SUCEAVA”, doamnei Cucoveică Elena.

 

Art.2. – Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                         CONTRASEMNEAZA

  LUCIAN HARSOVSCHI                                                          SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                              JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

Nr.293 Din 16 decembrie 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR.                                                                                                           APROB,

                                                                                          PRIMAR,

                                                                                         ION LUNGU

 

 

R  A  P  O  R  T

      al serviciului de specialitate       

 

 

 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (8) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale hotărăsc cu privire la conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului, persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite.

În baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b) din  Regulamentul privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Suceava” – aprobat prin H.C.L. nr. 110/2010, acest titlu se poate acorda:

„b) celor care, prin activitatea lor cotidiană, creează în ţară sau peste hotare o imagine deosebită municipiului şi României, având ca rezultate realizarea unor puternice legături economico-sociale sau de altă natură, în beneficiul cetăţenilor comunităţii respective;”.

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din acelaşi act normativ,  documentele necesare pentru promovarea propunerii de conferire a titlului sunt: proiectul de hotărâre, expunerea de motive a iniţiatorului, raportul serviciului de specialitate, curriculum vitae sau nota de informare/prezentare a biografiei, activităţii persoanei propuse şi acordul persoanei în cauză.

Pe data de 5 noiembrie 2010, d-na Cucoveică Elena, cetăţean al Sucevei, a împlinit vârsta de 100 de ani.

S-a născut în Salcea dar ramânând orfană de mică, a fost crescută de o familie din Burdujeni, acolo unde locuieşte de altfel şi astăzi, în casa în care ea şi soţul ei şi-au crescut cei 8 copii.

Elena Cucoveică este femeia pentru care munca s-a confundat cu viaţa. În lunga ei viaţă şi-au făcut loc războiul cu amintirea vremurilor grele, copiii, nepoţii şi strănepoţii, munca şi exemplul personal de persoană dedicată în totalitate familiei şi comunităţii din care face parte.

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 110/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de „Cetaţean de Onoare al Municipiului Suceava” şi  cele anterior menţionate, considerăm legal şi oportun să se confere titlul de „Cetăţean de onoare al municipiului Suceava”, doamnei Cucoveică Elena.

Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm dispuneţi.

 

 

Şef serviciu,

Amariei Ileana

 

 

 


 

MUNICIPIUL SUCEAVA

NR.

 

 

 

 

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

 

 

 

 

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (8) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale – republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

„Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit”.

În baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b) din  Regulamentul privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Suceava” – aprobat prin H.C.L. nr. 110/2010, acest titlu se poate acorda „celor care, prin activitatea lor cotidiană, creează în ţară sau peste hotare o imagine deosebită municipiului şi României”.

D-na Cucoveică Elena, cetăţean al Sucevei, pe data de 5 noiembrie 2010 a împlinit 100 de ani. În impresionanta sa viaţă a dat naştere la 8 copii, care la rândul lor i-au dăruit 4 nepoţi şi 5 strănepoţi.

Locuieşte în aceeaşi casă din Burdujeni în care împreună cu soţul şi-a crescut şi educat copiii, o gospodărie mică dar îngrijită, un exemplu de curăţenie şi hărnicie pentru cei care îi trec pragul.

De asemenea, atât membrii numeroasei sale familii cât şi vecinii dumneaei, pun gaj  pentru demnitatea, probitatea morală şi devotamentul faţă de familie şi comunitate de care dă dovadă de o viaţă.

Faţă de cele prezentate mai sus, vă propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma redactată şi prezentată alăturat.

 

 

 

PRIMAR,

 

ION LUNGU