Hotărârea nr. 292/2010

HOTARARE,privind schimbarea destinaţiei unui apartament proprietate a municipiului Suceava, situat în Ansamblul de locuinţe Obcini IB, din spaţiu de locuit în locuinţă de intervenţie

                         

 

  MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                

 

HOTARARE

privind schimbarea destinaţiei unui apartament proprietate a municipiului Suceava, situat în Ansamblul de locuinţe Obcini IB, din spaţiu de locuit în locuinţă de intervenţie

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava inregistrata la nr. 37567 din 10.12.2010, raportul Serviciului Patrimoniu inregistrat la nr. 37568 din 10.12.2010 şi avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

            In conformitate cu prevederile art.36, al.2 lit.c, ale art. 45 al.3 ale art.47 şi art.49 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată şi ale art.2 din Legea locuinţei nr.114/1996 republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aprobă schimbarea destinaţiei apartamentului nr. 19 din blocul 21 compus din 4 camere, în suprafaţă utilă/construită pe locuinţă de 89,5/136,57 mp, situat la etajul VII al imobilului din Suceava, Ansamblul de locuinţe Obcini IB,proprietate a municipiului Suceava, din spaţiu de locuit în locuinţă de intervenţie.

Art.3. Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                             CONTRASEMNEAZA

  LUCIAN HARSOVSCHI                                                 SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                             JR. CIUTAC IOAN

 

 

Nr. 292 Din 16 decembrie 2010