Hotărârea nr. 291/2010

HOTĂRARE,privind concesionaria fără licitaţie publică şi stabilirea preţului concesiunii unei parcele de teren situate în municipiul Suceava în vederea extinderii spaţiului comercial existent

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                  

 

HOTĂRARE

privind concesionaria fără licitaţie publică şi stabilirea preţului concesiunii unei parcele de teren situate în municipiul Suceava în vederea extinderii spaţiului comercial existent

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 37565 din 10.12.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 37566 din 10.12.2010, cât şi raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară;

            În baza prevederilor art.17 cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată şi completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,

            În conformitate cu prevederile HCL nr. 267/30.09.2004 privind stabilirea modului de calcul al nivelului minim al redeventei datorate pentru concesionarea terenurilor proprietate a municipiului Suceava;

            În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicată a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren (solicitant SC Trident SRL) în suprafaţă de 15,5 mp (p.c. 37209) situate în Suceava b-dul George Enescu fn, pentru extinderea spaţiului comercial existent.

Art.2. Se aprobă raportul de evaluare şi caietul de sarcini pentru terenul proprietate a municipiului Suceava situat în Suceava B-dul George Enescu fn în suprafaţă de 15,50 mp.

Art. 3. Se aprobă preţul concesiunii suprafeţei de teren menţionate mai sus la nivelul sumei de 2324 euro respectiv 10013 lei cu recuperarea preţului concesiunii la data semnării contractului de concesiune.

Art. 4. Parcela de teren menţionată mai sus se concesionează pe perioada de existenţă a construcţiei.

Art. 5. Caietul de sarcini constituie anexă la prezenta hotărare.

Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                      CONTRASEMNEAZA

  LUCIAN HARSOVSCHI                                        SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                           JR. CIUTAC IOAN

 

Nr. 291 Din 16 decembrie 2010