Hotărârea nr. 290/2010

HOTĂRARE,privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii de locuit

 

 

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                  

 

 

HOTĂRARE

privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată  a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii de locuit

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 37573 din 10.12.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 37574 din 10.12.2010, raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară şi  al comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism;

            În baza prevederilor art. 13 şi art. 15 ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată şi completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,

În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicată a administraţiei publice locale  , cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică, a unei parcele de teren (solicitant Raicu Valentin) în suprafaţă de 10 mp (p.c. 37341) situate în Suceava str. Amurgului nr. 16, bl. 109, sc. A, în scopul extinderii apartamentului nr. 2 cu un balcon.

Art. 2. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică, a unei parcele de teren (solicitant Nistor Mihai) în suprafaţă de 10 mp (p.c. 37316) situate în Suceava str. Mircea Damaschin  nr. 10, bl. 8, sc. A în scopul extinderii apartamentului nr. 2 cu un balcon.

Art. 3.  Parcelele de teren menţionate mai sus se concesionează pe o perioada de 49 de ani.

            Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

        

PRESEDINTE DE SEDINTA                                               CONTRASEMNEAZA

  LUCIAN HARSOVSCHI                                                  SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                     JR. CIUTAC IOAN

 

 

Nr.290 Din 16 decembrie 2010