Hotărârea nr. 29/2010

HOTĂRARE,privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii comerciale

R O M AN I A                                                                           

              JUDETUL SUCEAVA                                                   

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          

                      S U C E A V A

 

 

 

HOTĂRARE

privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată  a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii comerciale

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 7730 din 22.02.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 7731 din 22.02.2010, raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară şi  al comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism;

            În baza prevederilor art. 13 şi art. 15 ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată şi completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,

În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicată a administraţiei publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică, a unei  parcele de teren (solicitant SC Havana Luchian SRL) în suprafaţă de 34,20 mp (p.c. 35091) situată în Suceava str. Zorilor fn  pentru extinderea spaţiului comercial existent.

Art. 2. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică, a unei  parcele de teren (solicitant SC Cvartet SRL) în suprafaţă de 14 mp (p.c. 35068) situată în Suceava str. Zorilor fn în scopul realizării unei scări exterioare la spaţiul comercial existent.

Art. 3.  Parcelele de teren menţionate mai sus se concesionează pe o perioada de 49 de ani.

            Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             contrasemneaza

VIOREL SEREDENCIUC                                                   SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                        JR. CIUTAC IOAN

 

Nr. 29 Din 25 februarie 2010