Hotărârea nr. 289/2010

HOTĂRARE,privind stabilirea preţului pentru vânzarea unei parcele de teren atribuite în baza Legii 15/2003, situate în municipiul Suceava, Str. Mircea Hrişcă nr. 4

 

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                 

 

HOTĂRARE

privind stabilirea preţului pentru vânzarea unei parcele de teren atribuite în baza Legii 15/2003,  situate în municipiul Suceava, Str. Mircea Hrişcă nr. 4

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

            Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 37575 din 10.12.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 37576 din 10.12.2010, cât şi raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară;

            În conformitate cu prevederile HCL nr. 124/27.05.2009 privind vanzarea terenurilor acordate tinerilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, situate în Suceava, Dealul Mănăstirii

            În baza art 61 din Legea nr.163/2006 pentru completarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

                In temeiul prevederilor art.36, al.2, lit “c”, al.5, lit.”b”, ale art.45 al. 3, art.47, art.49 şi art. 123 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă vânzarea unei parcele de teren în suprafaţă de 300 mp, situata în Suceava, Str. Mircea Hrişcă nr. 4.

Art.2. Se aprobă raportul de evaluare a terenului proprietate a municipiului Suceava situat in Suceava, Str. Mircea Hrişcă nr. 4:

            Art.3. Se aprobă preţul de vânzare a suprafeţei de teren menţionata mai sus la nivelul sumei de 25.400 Ron (5900 Euro) cu recuperarea preţului vânzării la data semnării contractului de vânzare-cumpărare pentru parcela cadastrală nr. 5217 situată în Suceava, Str. Mircea hrişcă nr. 4 – beneficiar Dl. Barboselu Marius, cu recuperarea preţului vânzării la data semnării contractului de vânzare-cumpărare

Art. 3. Raportul de evaluare constituie anexă la prezenta hotărare.

Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                       CONTRASEMNEAZA

  LUCIAN HARSOVSCHI                                          SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                        JR. CIUTAC IOAN

 

Nr. 289 Din 16 decembrie 2010