Hotărârea nr. 288/2010

HOTĂRÂRE,privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava

 MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                  

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 37571 din 10.12.2010, raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 37572 din 10.12.2010 şi avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

            În conformitate cu prevederile art. 10 alin (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ;

            În temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit. “c”, ale art. 45 alin.(3), ale art.47 şi art.49 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava a bunurilor mobile şi imobile nominalizate în anexa la prezenta hotărâre, în vederea casării.

Art.2. Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărari.

.

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA                                       CONTRASEMNEAZA

                LUCIAN HARSOVSCHI                                       SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                         JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

Nr. 288 Din 16 decembrie 2010