Hotărârea nr. 286/2010

HOTĂRARE,privind închirierea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii şi modernizării chioşcului existent

 

 

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                  

 

 

                                    

                                       HOTĂRARE

 

privind închirierea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată  a municipiului Suceava în vederea extinderii şi modernizării chioşcului existent

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 37550 din 10.12.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 37551 din 10.12.2010, raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară şi  al comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism;

În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicată a administraţiei publice locale  , cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art. 1.  Se aprobă închirierea fără licitaţie publică, a unei parcele de teren (solicitant SC Tărîţă SRLîn suprafaţă de 7,50 mp (p.c. 55.174/110) situată în Suceava B-dul George Enescu fn, în scopul extinderii şi modernizării chioşcului existent.

Art. 2. Parcela de teren menţionată mai sus se închiriază pe perioada de valabilitate a contractului de închiriere.

            Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                          CONTRASEMNEAZA

   LUCIAN HARSOVSCHI                                             SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                           JR. CIUTAC IOAN

 

 

Nr. 286 Din 16 decembrie 2010