Hotărârea nr. 285/2010

HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC ZONAL si Regulamentul de urbanism aferent pentru,COMPLEX SPORTIV, ce va fi construit pe teren proprietatea municipiului Suceava, ,situat in zona METRO - camp

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                               

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism

PLAN URBANISTIC ZONAL si Regulamentul de urbanism aferent  pentru

COMPLEX SPORTIV, ce va fi construit pe teren proprietatea municipiului Suceava,

situat in zona METRO - camp

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

 

Având în vederea Expunerea de motive a Primarului si Viceprimarului municipiului Suceava înregistrată cu nr 35165 din 12.11.2010, raportul Compartimentului de specialitate nr. 35115 din 11.11.2010 si raportul comisei urbanism , protectia mediului , amenajarea teritoriului

În conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea  teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicată, art.2 alin.(2), Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicata, ale Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism,

Cu respectarea reglementărilor conţinute în Planul Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul local de urbanism aferent,

            În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2), lit c), alin.(5) lit. c) , art. 45 alin.(2), lit e), art. 47 si art. 49 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

ART.1  a) Se aproba Planul urbanistic zonal si Regulamentul de urbanism aferent pentru COMPLEX SPORTIV, ce va fi construit pe teren proprietatea municipiului Suceava, situat in extravilan, zona METRO - camp. Suprafata studiata in PUZ este de 120.000 mp, identic cu parcela  cu nr. cadastral 37359.

             Documentatia de urbanism – PUZ, face parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

             Planul Urbanistic Zonal cuprinde urmatoarele zone functionale si indicatori urbanistici :

  1. U.T.R. Sp ( unitate teritoriala de referinta ) : SPORT - ocupa suprafata de 50.990,93 mp ( 42,49% ) din care: stadion municipal cu 15.000 locuri – 25.126,69 mp; sala polivalenta cu 5.000 locuri – 13269,10 mp; bazin olimpic de inot – 5371,14 mp; terenuri multifunctionale pentru sport in aer liber ( handbal, baschet, volei, tenis ) – 7224,00 mp. Constructiile propuse vor respecta alinierea la traseele pietonale majore din cadrul ansamblului si vor avea un regim de inaltime de S+P+2-3 niveluri, cu o inaltime maxima la cornisa de 20,00 m fata de C.T.A. ( cota teren natural )

2.  U.T.R. Sv : SPATII VERZI AMENAJATE/PARCURI – ocupa suprafata de

      26.484,85 mp ( 22,07%)

      Complementar dotarilor sportive se vor amenaja spatii verzi cu peisagistica deosebita, atat

      sub forma de insule care agrementeaza circulatiile pietonale, cat si de parcuri de mari

      dimensiuni. Indici urbanistici specifici : P.O.T. = 5%, C.U.T. = 0,1

3.   U.T.R. Ps : PARCARI SUBTERANE, SPATII TEHNICE, SPATII COMERCIALE –

      ocupa suprafata de 40.223,35 mp.

      La nivelul cotei inferioare a amplasamentului studiat se va amenaja o dala partial

      ingropata, situata la aprox. – 5,00 fata de cota + 0,00 reglementata prin PUZ.

      La acest nivel se vor grupa parcarile pentru public ( 1.600 locuri ) si traseele auto

      pentru sportivi, aprovizionare, interventie, etc., precum si spatiile tehnice/anexa

      necesare functionarii ansamblului.

  1. U.T.R. Pt : PARCARI LA NIVELUL TERENULUI – ocupa suprafata de

      4.255,20 MP ( 3,55%)

Vor fi amenajate aprox. 400 locuri de parcare la nivelul cotei superioare a terenului, pentru sportivi, oficialitati si echipaje de interventie. Se vor prevedea plantatii cu arbusti decorativi: min. 1 arbust/100mp sau min. 1 arbust/8 locuri de parcare. Pe cat posibil locurile de parcare vor fi pavate cu dale inierbate.

  1. U.T.R. Lc.: LOCUIRE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LOCUIRII, INSTITUTII, COMERT, SERVICII – ocupa suprafata de 8.140,00 mp ( 6,78 % )

      Cladirile vor avea un regim de inaltime de max. P+2E cu o inaltime la cornisa de

      max. 10,0 m fata de C.T.A. Cladirile vor trebui sa respecte alinierea la aleea

      carosabila care delimiteaza loturile – 8,00 m fata de axul strazii si vor fi amplasate

      respectand retragerile laterale si posterioare minime de 3,00, fata de limita lotului. Intre

      doua cladiri invecinate se va respecta o distanta minima in plan orizontal cel putin egala cu

      gard viu, arbusti ornamentali ) cu o eventuala parte opaca de maxim 45 cm inaltime. Minim

      20% din suprafata lotului va fi ocupata de spatii verzi amenajate. Indici urbanistici specifici:

       P.O.T. = 345%, C.U.T. = 0,5

6.    U.T.R. D : DRUMURI – ocupa suprafata de 10.705,31 mp ( 8,92 % )

      - Strada principala cu profil total de 20,0 m: carosabil de 14,0 m ( cate doua benzi de

        circulatie de 3,5 m pe fiecare sens ) si trotuare laterale de min. 1,4 m insotite de plantatii

        de garda a min. 1,5 m de fiecare parte a drumului.

      - strazi secundare cu profil total de 10,0 m : carosabil de 7,0 m ( o banda de circulatie de

        3,5 m pe fiecare sens ) si trotuare laterale de min. 1,5 m

        Pentru facilitarea accesului la terenul studiat s-au prevazut :

             - crearea unei strazi de acces cu cate doua benzi carosabile pe fiecare sens de circulatie

   ( pe traseul drumului de exploatare existent ), care face legatura intre amplasamentul

    studiat si bd. Sofia Vicoveanca ( drumul european E85 ).  

      b) Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului de urbanism aferent  va fi de 10 ani de la data aprobarii.

ART. 2 Suprafata de 120.000 mp teren ce face obiectul PUZ –ului aprobat la ART. 1 din prezentul proiect, va trece din extravilanul municipiului Suceava in intravilanul acestuia – parcela cu nr. cadastral 37359.

ART. 3 Primarul municipiului Suceava, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                 CONTRASEMNEAZA

  LUCIAN HARSOVSCHI                                                                   SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                      JR. CIUTAC IOAN 

 

Nr. 285 Din 16 decembrie 2010

 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

NR                            /

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea documentaţiei de urbanism

PLAN URBANISTIC ZONAL si Regulamentul de urbanism aferent  pentru

COMPLEX SPORTIV, ce va fi construit pe teren proprietatea municipiului Suceava,

situat in zona METRO - camp

 

 Planul Urbanistic Zonal si Regulamentul de urbanism aferent supus aprobarii Consiliului local reprezinta instrumentul de planificare urbana, de reglementare specifica, prin care se coordoneaza dezvoltarea urbanistica a zonei studiate cu o suprafata de 120.000 mp teren situat in zona METRO - camp, municipiul Suceava.

Documentaţia prezentata cuprinde reglementari urbanistice cu privire la: organizarea circulatiei si acceselor in zona, modul de utilizarea a terenurilor, organizarea arhitectural – urbanistica referitoare la : regimul de construire, functiunea zonei,  coeficientul de utilizare a terenului ( CUT ), procentul de ocupare al terenului (POT), regim de inaltime, retrageri fata de limitele de proprietate, spatii verzi amenajate, locuri de parcare.

Reglementările conţinute în documentaţia de urbanism aprobata vor sta la baza întocmirii documentaţiilor tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de construire.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicata,  , ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea  teritoriului si urbanismul, ale HGR nr. 525/1996 republicată privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism şi ale Planului Urbanistic General al Municipiului Suceava,

          În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2), lit c), alin.(5) lit. c) , art.45 alin.(2), lit e), art. 47 si art. 49 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, se supune aprobării Consiliului Local al municipiului Suceava proiectul de hotarare in forma redactata si prezentata alaturat.

 

 

PRIMAR

Ion Lungu

 

 

VICEPRIMAR

Viorel Seredenciuc

 

 

 

 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

ARHITECT SEF

Compartimentul strategii urbane si gestionare documentatii de urbanism

Nr…………………………………                                                                          

                                                                                                                       

A P R O B

                                                                                                                        PRIMAR,

                                                                                                            Ion Lungu

 

 

VICEPRIMAR

Viorel Seredenciuc

 

 

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE

 

 

             Compartimentul strategii urbane si gestionare documentatii de urbanism din cadrul Primariei municipiului Suceava considera oportun si legal proiectul de hotarare privind aprobarea  documentatiei de urbanism – Plan urbanistic zonal si Regulamentul de urbanism aferent acestuia pentru COMPLEX SPORTIV, ce va fi construit pe teren proprietatea municipiului Suceava situat in zona METRO–camp.

Legalitatea proiectului este sustinuta de prevederile legislaţiei în vigoare, şi anume: Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicata, ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea  teritoriului si urbanismul, HGR nr. 525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, Planul Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, legislaţia de specialitate privind protecţia mediului, de viaţă al populaţiei, alte acte normative în vigoare.

Oportunitatea acestui proiect de hotarare consta in necesitatea de a reglementa urbanistic o zona din municipiul Suceava privind : organizarea circulatiei si acceselor, modul de utilizarea a terenurilor,  organizarea arhitectural – urbanistica cu privire la : regimul de construire, functiunea zonei, regim de inaltime, coeficientul de utilizare a terenului ( CUT ), procentul de ocupare al terenului (POT ), retrageri fata de limitele de proprietate, spatii verzi amenajate, locuri de parcare.

 

Arhitect sef,

Cerasela Prelipceanu

 

Intocmit

Lacramioara Hojbota